صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
141 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/10/14 10,085 10,075 10,069 -6 1,277,853 2,007,710,860 882,447 1,462,050,840 545,660,020 5,497,400,431,948
142 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/10/13 10,079 10,069 10,079 10 1,889,760 2,006,433,007 237,288 1,461,168,393 545,264,614 5,490,148,143,730
143 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/10/12 10,073 10,063 10,068 5 6,946,103 2,004,543,247 3,041,197 1,460,931,105 543,612,142 5,470,350,211,423
144 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/10/11 10,068 10,057 10,063 6 0 1,997,597,144 0 1,457,889,908 539,707,236 5,427,915,644,594
145 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/10/10 10,057 10,047 10,051 4 0 1,997,597,144 0 1,457,889,908 539,707,236 5,422,188,527,566
146 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/10/09 10,056 10,045 10,050 5 11,054,992 1,997,597,144 1,490,072 1,457,889,908 539,707,236 5,421,469,572,528
147 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/10/08 10,054 10,044 10,048 4 10,495,130 1,986,542,152 1,492,552 1,456,399,836 530,142,316 5,324,563,938,862
148 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/10/07 10,049 10,038 10,038 0 1,781,845 1,976,047,022 817,997 1,454,907,284 521,139,738 5,231,376,526,108
149 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/10/06 10,043 10,032 10,021 -11 4,356,133 1,974,265,177 6,727,093 1,454,089,287 520,175,890 5,218,431,934,579
150 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/10/05 10,038 10,027 10,034 7 5,929,614 1,969,909,044 7,852,489 1,447,362,194 522,546,850 5,239,590,990,898
151 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/10/04 10,033 10,022 10,026 4 0 1,963,979,430 0 1,439,509,705 524,469,725 5,256,304,944,818
152 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/10/03 10,020 10,009 10,013 4 0 1,963,979,430 0 1,439,509,705 524,469,725 5,249,290,803,920
153 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/10/02 10,018 10,007 10,011 4 12,614,066 1,963,979,430 14,228,711 1,439,509,705 524,469,725 5,248,534,368,931
154 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/10/01 10,017 10,006 10,010 4 1,583,997 1,951,365,364 18,789,490 1,425,280,994 526,084,370 5,263,800,222,702
155 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/09/30 10,010 10,000 10,009 9 1,505,328 1,949,781,367 1,108,022 1,406,491,504 543,289,863 5,432,865,461,842
156 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/09/30 10,162 10,152 10,161 9 1,505,328 1,949,781,367 1,108,022 1,406,491,504 543,289,863 5,515,445,521,018
157 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/09/29 10,156 10,146 10,142 -4 478,181 1,948,276,039 3,138,100 1,405,383,482 542,892,557 5,508,222,187,173
158 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/09/28 10,151 10,140 10,117 -23 790,437 1,947,797,858 1,903,155 1,402,245,382 545,552,476 5,532,119,158,662
159 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/09/27 10,146 10,136 10,120 -16 0 1,947,007,421 0 1,400,342,227 546,665,194 5,541,181,562,283
160 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/09/26 10,134 10,124 10,115 -9 0 1,947,007,421 0 1,400,342,227 546,665,194 5,534,500,175,213