صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
161 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/09/25 10,132 10,123 10,113 -10 24,969,899 1,947,007,421 74,949 1,400,342,227 546,665,194 5,533,649,118,089
162 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/09/24 10,130 10,121 10,111 -10 1,424,739 1,922,037,522 849,588 1,400,267,278 521,770,244 5,280,596,817,240
163 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/09/23 10,126 10,116 10,109 -7 1,396,514 1,920,612,783 773,422 1,399,417,690 521,195,093 5,272,224,799,532
164 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/09/22 10,121 10,111 10,109 -2 1,773,662 1,919,216,269 1,115,189 1,398,644,268 520,572,001 5,263,479,884,953
165 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/09/21 10,116 10,106 10,105 -1 3,329,886 1,917,442,607 888,508 1,397,529,079 519,913,528 5,254,047,774,745
166 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/09/20 10,111 10,101 10,105 4 0 1,914,112,721 0 1,396,640,571 517,472,150 5,226,916,413,623
167 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/09/19 10,099 10,089 10,099 10 0 1,914,112,721 0 1,396,640,571 517,472,150 5,220,818,282,211
168 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/09/18 10,097 10,087 10,098 11 1,333,047 1,914,112,721 378,749 1,396,640,571 517,472,150 5,219,954,430,820
169 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/09/17 10,096 10,086 10,096 10 22,119,917 1,912,779,674 2,914,143 1,396,261,822 516,517,852 5,209,453,133,011
170 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/09/16 10,091 10,081 10,093 12 6,162,818 1,890,659,757 2,379,453 1,393,347,679 497,312,078 5,013,370,963,549
171 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/09/15 10,086 10,076 10,085 9 1,079,188 1,884,496,939 348,721 1,390,968,226 493,528,713 4,972,927,092,580
172 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/09/14 10,081 10,071 10,078 7 5,878,599 1,883,417,751 7,716,592 1,390,619,505 492,798,246 4,963,055,839,243
173 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/09/13 10,076 10,067 10,061 -6 0 1,877,539,152 0 1,382,902,913 494,636,239 4,979,728,610,901
174 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/09/12 10,065 10,057 10,053 -4 0 1,877,539,152 0 1,382,902,913 494,636,239 4,974,543,611,680
175 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/09/11 10,064 10,055 10,051 -4 4,282,144 1,877,539,152 1,953,911 1,382,902,913 494,636,239 4,973,589,086,224
176 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/09/10 10,062 10,053 10,049 -4 807,765 1,873,257,008 2,357,354 1,380,949,002 492,308,006 4,949,215,760,824
177 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/09/09 10,056 10,047 10,046 -1 11,621,402 1,872,449,243 3,082,263 1,378,591,648 493,857,595 4,962,025,671,276
178 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/09/08 10,051 10,042 10,043 1 1,896,020 1,860,827,841 764,092 1,375,509,385 485,318,456 4,873,538,854,504
179 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/09/07 10,046 10,037 10,036 -1 12,978,040 1,858,931,821 3,750,073 1,374,745,293 484,186,528 4,859,937,780,520
180 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/09/06 10,042 10,033 10,062 29 0 1,845,953,781 0 1,370,995,220 474,958,561 4,765,288,993,209