صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
121 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/11/03 10,019 10,009 10,059 50 11,076,513 2,053,173,268 3,429,987 1,506,006,328 547,166,940 5,476,837,784,841
122 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/11/02 10,018 10,008 10,073 65 0 2,042,096,755 0 1,502,576,341 539,520,414 5,399,583,364,286
123 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/11/01 10,011 10,001 10,064 63 0 2,042,096,755 0 1,502,576,341 539,520,414 5,395,723,456,295
124 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/10/30 10,010 10,000 10,063 63 2,518,331 2,042,096,755 203,233 1,502,576,341 539,520,414 5,394,986,458,862
125 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/10/30 10,164 10,154 10,217 63 2,518,331 2,042,096,755 203,233 1,502,576,341 539,520,414 5,478,072,602,618
126 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/10/29 10,162 10,152 10,216 64 6,451,004 2,039,578,424 199,197 1,502,373,108 537,205,316 5,453,808,408,129
127 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/10/28 10,156 10,146 10,186 40 1,994,914 2,033,127,420 19,101,194 1,502,173,911 530,953,509 5,386,994,161,714
128 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/10/27 10,152 10,142 10,181 39 2,536,793 2,031,132,506 672,259 1,483,072,717 548,059,789 5,558,604,433,483
129 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/10/26 10,147 10,137 10,173 36 1,107,970 2,028,595,713 1,637,669 1,482,400,458 546,195,255 5,536,854,623,883
130 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/10/25 10,142 10,132 10,174 42 0 2,027,487,743 0 1,480,762,789 546,724,954 5,539,283,549,183
131 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/10/24 10,132 10,122 10,155 33 0 2,027,487,743 0 1,480,762,789 546,724,954 5,533,791,124,500
132 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/10/23 10,131 10,120 10,153 33 601,372 2,027,487,743 5,278,310 1,480,762,789 546,724,954 5,533,057,860,659
133 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/10/22 10,129 10,119 10,152 33 4,590,771 2,026,886,371 1,258,412 1,475,484,479 551,401,892 5,579,645,394,562
134 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/10/21 10,120 10,110 10,124 14 6,245,431 2,022,295,600 5,204,230 1,474,226,067 548,069,533 5,540,831,697,164
135 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/10/20 10,114 10,104 10,117 13 1,331,187 2,016,050,169 1,935,470 1,469,021,837 547,028,332 5,527,315,091,225
136 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/10/19 10,109 10,099 10,100 1 681,446 2,014,718,982 3,287,395 1,467,086,367 547,632,615 5,530,508,612,306
137 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/10/18 10,106 10,096 10,096 0 0 2,014,037,536 0 1,463,798,972 550,238,564 5,555,285,938,200
138 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/10/17 10,095 10,085 10,081 -4 0 2,014,037,536 0 1,463,798,972 550,238,564 5,548,963,679,804
139 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/10/16 10,094 10,083 10,080 -3 2,242,846 2,014,037,536 1,617,703 1,463,798,972 550,238,564 5,548,234,826,567
140 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/10/15 10,092 10,082 10,078 -4 4,083,830 2,011,794,690 130,429 1,462,181,269 549,613,421 5,541,181,710,458