صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
21 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/02/10 10,060 10,050 10,079 29 0 2,419,388,028 0 1,816,265,831 603,122,197 6,061,629,112,887
22 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/02/09 10,045 10,035 10,071 36 0 2,419,388,028 0 1,816,265,831 603,122,197 6,052,520,168,603
23 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/02/08 10,044 10,034 10,070 36 2,114,837 2,419,388,028 672,557 1,816,265,831 603,122,197 6,051,901,623,783
24 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/02/07 10,043 10,033 10,069 36 9,217,685 2,417,273,191 2,474,675 1,815,593,274 601,679,917 6,036,792,309,176
25 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/02/06 10,038 10,028 10,064 36 4,619,751 2,408,055,506 2,517,266 1,813,118,599 594,936,907 5,966,148,429,174
26 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/02/05 10,031 10,021 10,058 37 10,871,905 2,403,435,755 7,035,402 1,810,601,333 592,834,422 5,940,863,971,015
27 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/02/04 10,025 10,015 10,058 43 0 2,392,563,850 0 1,803,565,931 588,997,919 5,898,888,551,910
28 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/02/03 10,014 10,003 10,044 41 0 2,392,563,850 0 1,803,565,931 588,997,919 5,892,034,030,915
29 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/02/02 10,012 10,002 10,043 41 0 2,392,563,850 0 1,803,565,931 588,997,919 5,891,381,684,124
30 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/02/01 10,011 10,001 10,042 41 30,940,988 2,392,563,850 1,022,670 1,803,565,931 588,997,919 5,890,761,859,462
31 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/01/31 10,169 10,159 10,202 43 12,115,535 2,361,622,862 2,992,545 1,802,543,261 559,079,601 5,679,541,489,227
32 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/01/31 10,010 10,000 10,043 43 12,115,535 2,361,622,862 2,992,545 1,802,543,261 559,079,601 5,590,647,832,668
33 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/01/30 10,164 10,153 10,202 49 1,604,261 2,349,507,327 2,424,768 1,799,550,716 549,956,611 5,583,800,345,751
34 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/01/29 10,160 10,149 10,198 49 2,354,704 2,347,903,066 6,000,173 1,797,125,948 550,777,118 5,589,933,727,520
35 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/01/28 10,154 10,143 10,189 46 3,395,581 2,345,548,362 2,511,641 1,791,125,775 554,422,587 5,623,683,041,370
36 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/01/27 10,147 10,137 10,181 44 0 2,342,152,781 0 1,788,614,134 553,538,647 5,611,088,754,842
37 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/01/26 10,135 10,125 10,174 49 0 2,342,152,781 0 1,788,614,134 553,538,647 5,604,333,874,728
38 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/01/25 10,134 10,123 10,173 50 947,038 2,342,152,781 440,085 1,788,614,134 553,538,647 5,603,715,526,000
39 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/01/24 10,133 10,122 10,172 50 2,879,745 2,341,205,743 3,028,677 1,788,174,049 553,031,694 5,597,956,126,962
40 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/01/23 10,130 10,119 10,173 54 3,998,109 2,338,325,998 11,805,350 1,785,145,372 553,180,626 5,597,776,748,397