صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
61 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/01/02 10,012 10,001 10,071 70 0 2,290,252,123 0 1,727,408,929 562,843,194 5,629,213,146,219
62 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/01/01 10,011 10,000 10,070 70 0 2,290,252,123 0 1,727,408,929 562,843,194 5,628,685,394,097
63 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/12/29 10,159 10,149 10,218 69 12,402,237 2,290,252,123 4,179,642 1,727,408,929 562,843,194 5,712,019,601,017
64 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/12/29 10,010 10,000 10,069 69 12,402,237 2,290,252,123 4,179,642 1,727,408,929 562,843,194 5,628,155,965,111
65 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/12/28 10,158 10,147 10,218 71 0 2,277,849,886 0 1,723,229,287 554,620,599 5,627,921,842,785
66 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/12/27 10,137 10,126 10,176 50 0 2,277,849,886 0 1,723,229,287 554,620,599 5,616,226,947,120
67 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/12/26 10,136 10,125 10,175 50 9,481,063 2,277,849,886 731,201 1,723,229,287 554,620,599 5,615,700,573,803
68 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/12/25 10,135 10,124 10,175 51 1,275,155 2,268,368,823 2,149,091 1,722,498,086 545,870,737 5,526,487,022,983
69 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/12/24 10,131 10,120 10,173 53 1,818,613 2,267,093,668 1,808,882 1,720,348,995 546,744,673 5,533,228,345,181
70 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/12/23 10,124 10,113 10,158 45 6,952,967 2,265,275,055 7,423,589 1,718,540,113 546,734,942 5,529,295,783,871
71 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/12/22 10,118 10,107 10,149 42 4,429,022 2,258,322,088 3,834,391 1,711,116,524 547,205,564 5,530,605,349,484
72 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/12/21 10,114 10,103 10,146 43 0 2,253,893,066 0 1,707,282,133 546,610,933 5,522,476,529,798
73 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/12/20 10,102 10,092 10,139 47 0 2,253,893,066 0 1,707,282,133 546,610,933 5,516,128,976,967
74 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/12/19 10,101 10,090 10,138 48 4,105,281 2,253,893,066 7,762,830 1,707,282,133 546,610,933 5,515,549,646,656
75 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/12/18 10,100 10,089 10,136 47 3,145,840 2,249,787,785 2,596,828 1,699,519,303 550,268,482 5,551,826,953,182
76 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/12/17 10,095 10,085 10,134 49 5,113,937 2,246,641,945 3,365,769 1,696,922,475 549,719,470 5,543,992,645,810
77 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/12/16 10,089 10,079 10,118 39 6,810,911 2,241,528,008 11,767,983 1,693,556,706 547,971,302 5,522,908,873,819
78 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/12/15 10,086 10,076 10,138 62 3,195,021 2,234,717,097 28,914,615 1,681,788,723 552,928,374 5,571,419,740,036
79 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/12/14 10,081 10,071 10,131 60 0 2,231,522,076 0 1,652,874,108 578,647,968 5,827,722,296,459
80 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/12/13 10,068 10,059 10,117 58 0 2,231,522,076 0 1,652,874,108 578,647,968 5,820,532,911,218