صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
101 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/11/23 10,123 10,114 10,170 56 0 2,146,956,321 0 1,576,071,496 570,884,825 5,774,115,451,782
102 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/11/22 10,115 10,106 10,162 56 0 2,146,956,321 0 1,576,071,496 570,884,825 5,769,282,724,894
103 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/11/21 10,114 10,105 10,160 55 11,430,968 2,146,956,321 1,532,172 1,576,071,496 570,884,825 5,768,522,499,004
104 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/11/20 10,112 10,103 10,160 57 7,420,507 2,135,525,353 1,133,925 1,574,539,324 560,986,029 5,667,624,572,821
105 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/11/19 10,107 10,098 10,160 62 11,681,042 2,128,104,846 3,761,939 1,573,405,399 554,699,447 5,601,412,757,469
106 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/11/18 10,103 10,094 10,161 67 1,537,945 2,116,423,804 1,875,153 1,569,643,460 546,780,344 5,519,032,559,758
107 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/11/17 10,097 10,087 10,152 65 4,220,641 2,114,885,859 4,779,950 1,567,768,307 547,117,552 5,518,864,062,016
108 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/11/16 10,093 10,083 10,152 69 0 2,110,665,218 0 1,562,988,357 547,676,861 5,522,328,418,300
109 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/11/15 10,084 10,074 10,132 58 0 2,110,665,218 0 1,562,988,357 547,676,861 5,517,474,804,316
110 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/11/14 10,082 10,073 10,130 57 2,466,769 2,110,665,218 150,148 1,562,988,357 547,676,861 5,516,672,769,887
111 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/11/13 10,081 10,071 10,129 58 4,376,395 2,108,198,449 12,730,067 1,562,838,209 545,360,240 5,492,518,395,766
112 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/11/12 10,069 10,060 10,108 48 2,047,496 2,103,822,054 1,224,856 1,550,108,142 553,713,912 5,570,173,008,519
113 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/11/11 10,063 10,054 10,102 48 1,638,511 2,101,774,558 2,020,653 1,548,883,286 552,891,272 5,558,558,439,369
114 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/11/10 10,058 10,049 10,100 51 14,599,198 2,100,136,047 33,343,515 1,546,862,633 553,273,414 5,559,631,681,863
115 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/11/09 10,052 10,043 10,085 42 0 2,085,536,849 0 1,513,519,118 572,017,731 5,744,630,407,920
116 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/11/08 10,039 10,030 10,090 60 0 2,085,536,849 0 1,513,519,118 572,017,731 5,737,553,978,769
117 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/11/07 10,038 10,029 10,089 60 14,188,410 2,085,536,849 751,537 1,513,519,118 572,017,731 5,736,760,817,745
118 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/11/06 10,036 10,027 10,089 62 2,533,920 2,071,348,439 2,802,783 1,512,767,581 558,580,858 5,601,102,470,620
119 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/11/05 10,026 10,017 10,084 67 12,349,207 2,068,814,519 3,126,440 1,509,964,798 558,849,721 5,598,016,368,033
120 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/11/04 10,022 10,012 10,075 63 3,292,044 2,056,465,312 832,030 1,506,838,358 549,626,954 5,503,049,609,291