صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/02/30 10,162 10,151 10,208 57 0 2,462,331,231 0 1,871,340,835 590,990,396 5,999,255,151,313
2 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/02/29 10,161 10,150 10,207 57 738,972 2,462,331,231 1,313,566 1,871,340,835 590,990,396 5,998,606,913,630
3 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/02/28 10,160 10,149 10,205 56 1,693,218 2,461,592,259 942,931 1,870,027,269 591,564,990 6,003,782,873,796
4 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/02/27 10,150 10,139 10,184 45 2,291,092 2,459,899,041 4,183,005 1,869,084,338 590,814,703 5,990,169,583,202
5 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/02/26 10,144 10,133 10,177 44 5,910,112 2,457,607,949 5,551,278 1,864,901,333 592,706,616 6,005,962,484,610
6 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/02/25 10,137 10,127 10,174 47 1,430,301 2,451,697,837 4,502,912 1,859,350,055 592,347,782 5,998,528,838,194
7 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/02/24 10,134 10,124 10,171 47 0 2,450,267,536 0 1,854,847,143 595,420,393 6,027,797,487,970
8 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/02/23 10,119 10,109 10,161 52 0 2,450,267,536 0 1,854,847,143 595,420,393 6,019,065,899,025
9 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/02/22 10,118 10,108 10,160 52 740,153 2,450,267,536 1,373,222 1,854,847,143 595,420,393 6,018,406,998,051
10 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/02/21 10,117 10,107 10,159 52 1,195,994 2,449,527,383 4,392,879 1,853,473,921 596,053,462 6,024,139,903,870
11 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/02/20 10,112 10,102 10,157 55 3,887,465 2,448,331,389 2,875,452 1,849,081,042 599,250,347 6,053,737,233,046
12 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/02/19 10,107 10,097 10,151 54 2,508,146 2,444,443,924 2,885,774 1,846,205,590 598,238,334 6,040,619,803,289
13 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/02/18 10,104 10,094 10,147 53 12,684,049 2,441,935,778 17,950,905 1,843,319,816 598,615,962 6,042,464,240,095
14 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/02/17 10,098 10,088 10,119 31 0 2,429,251,729 0 1,825,368,911 603,882,818 6,092,041,407,278
15 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/02/16 10,084 10,074 10,102 28 0 2,429,251,729 0 1,825,368,911 603,882,818 6,083,362,285,681
16 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/02/15 10,083 10,073 10,101 28 0 2,429,251,729 0 1,825,368,911 603,882,818 6,082,740,588,490
17 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/02/14 10,082 10,072 10,100 28 0 2,429,251,729 0 1,825,368,911 603,882,818 6,082,100,134,680
18 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/02/13 10,081 10,071 10,099 28 2,856,869 2,429,251,729 997,159 1,825,368,911 603,882,818 6,081,480,381,004
19 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/02/12 10,080 10,070 10,098 28 4,916,656 2,426,394,860 3,297,120 1,824,371,752 602,023,108 6,062,105,728,165
20 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/02/11 10,065 10,055 10,079 24 2,090,176 2,421,478,204 4,808,801 1,821,074,632 600,403,572 6,036,824,616,586