صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
181 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/09/05 10,027 10,018 10,048 30 0 1,845,953,781 0 1,370,995,220 474,958,561 4,758,301,043,916
182 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/09/04 10,025 10,017 10,047 30 1,254,550 1,845,953,781 1,290,406 1,370,995,220 474,958,561 4,757,467,964,090
183 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/09/03 10,024 10,015 10,045 30 2,276,658 1,844,699,231 1,374,579 1,369,704,814 474,994,417 4,756,980,103,698
184 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/09/02 10,018 10,009 10,023 14 20,415,192 1,842,422,573 7,049,188 1,368,330,235 474,092,338 4,745,249,465,553
185 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/09/01 10,014 10,005 10,017 12 1,575,979 1,822,007,381 1,145,738 1,361,281,047 460,726,334 4,609,684,366,898
186 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/08/30 10,157 10,148 10,151 3 4,180,109 1,820,431,402 8,545,645 1,360,135,309 460,296,093 4,670,999,519,808
187 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/08/30 10,009 10,000 10,003 3 4,180,109 1,820,431,402 8,545,645 1,360,135,309 460,296,093 4,602,875,698,044
188 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/08/29 10,152 10,143 10,163 20 0 1,816,251,293 0 1,351,589,664 464,661,629 4,712,917,372,856
189 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/08/28 10,138 10,129 10,147 18 0 1,816,251,293 0 1,351,589,664 464,661,629 4,706,460,525,708
190 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/08/27 10,136 10,127 10,145 18 6,620,478 1,816,251,293 1,353,202 1,351,589,664 464,661,629 4,705,596,163,907
191 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/08/26 10,134 10,125 10,144 19 3,110,346 1,809,630,815 1,143,467 1,350,236,462 459,394,353 4,651,326,302,028
192 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/08/25 10,133 10,123 10,146 23 1,799,245 1,806,520,469 5,781,960 1,349,092,995 457,427,474 4,630,685,305,288
193 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/08/24 10,128 10,119 10,142 23 9,477,724 1,804,721,224 3,027,229 1,343,311,035 461,410,189 4,668,979,763,562
194 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/08/23 10,123 10,114 10,142 28 2,578,671 1,795,243,500 20,775,619 1,340,283,806 454,959,694 4,601,255,132,483
195 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/08/22 10,114 10,105 10,121 16 0 1,792,664,829 0 1,319,508,187 473,156,642 4,781,339,973,282
196 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/08/21 10,104 10,095 10,126 31 0 1,792,664,829 0 1,319,508,187 473,156,642 4,776,600,547,681
197 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/08/20 10,102 10,093 10,124 31 3,998,500 1,792,664,829 945,726 1,319,508,187 473,156,642 4,775,497,313,154
198 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/08/19 10,100 10,090 10,122 32 879,429 1,788,666,329 639,660 1,318,562,461 470,103,868 4,743,552,748,673
199 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/08/18 10,094 10,085 10,082 -3 4,603,978 1,787,786,900 7,404,307 1,317,922,801 469,864,099 4,738,723,104,930
200 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/08/17 10,089 10,079 10,040 -39 1,068,814 1,783,182,922 2,763,837 1,310,518,494 472,664,428 4,764,219,220,138