صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
241 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/07/07 10,036 10,027 10,064 37 3,618,354 1,696,345,409 2,279,901 1,227,554,941 468,790,468 4,700,749,607,341
242 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/07/06 10,029 10,020 10,057 37 0 1,692,727,055 0 1,225,275,040 467,452,015 4,683,885,038,963
243 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/07/05 10,031 10,023 10,062 39 41,800,656 1,692,727,055 4,637,808 1,225,275,040 467,452,015 4,685,126,253,250
244 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/07/04 10,029 10,020 10,063 43 24,352,326 1,650,926,399 8,414,469 1,220,637,232 430,289,167 4,311,685,851,266
245 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/07/03 10,018 10,009 10,053 44 0 1,626,574,073 0 1,212,222,763 414,351,310 4,147,056,085,179
246 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/07/02 10,012 10,003 10,049 46 0 1,626,574,073 0 1,212,222,763 414,351,310 4,144,861,004,516
247 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/07/01 10,010 10,002 10,047 45 1,290,998 1,626,574,073 486,342 1,212,222,763 414,351,310 4,144,175,608,000
248 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/06/31 10,129 10,120 10,165 45 22,164,646 1,625,283,075 1,112,623 1,211,736,421 413,546,654 4,185,061,336,508
249 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/06/31 10,009 10,000 10,045 45 22,164,646 1,625,283,075 1,112,623 1,211,736,421 413,546,654 4,135,435,738,028
250 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/06/30 10,125 10,116 10,158 42 15,858,293 1,603,118,429 505,575 1,210,623,798 392,494,631 3,970,334,785,536
251 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/06/29 10,119 10,109 10,121 12 3,710,665 1,587,260,136 1,734,600 1,210,118,223 377,141,913 3,812,398,402,193
252 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/06/28 10,118 10,108 10,140 32 2,123,521 1,583,549,471 1,107,330 1,208,383,623 375,165,848 3,792,040,881,946
253 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/06/27 10,111 10,101 10,134 33 0 1,581,425,950 0 1,207,276,293 374,149,657 3,779,455,089,441
254 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/06/26 10,105 10,095 10,126 31 0 1,581,425,950 0 1,207,276,293 374,149,657 3,776,899,966,419
255 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/06/25 10,103 10,093 10,125 32 4,869,823 1,581,425,950 553,476 1,207,276,293 374,149,657 3,776,214,177,029
256 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/06/24 10,101 10,091 10,123 32 1,908,794 1,576,556,127 127,338 1,206,722,817 369,833,310 3,731,924,191,474
257 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/06/23 10,096 10,086 10,131 45 4,227,152 1,574,647,333 723,757 1,206,595,479 368,051,854 3,712,107,274,172
258 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/06/22 10,096 10,086 10,114 28 2,131,034 1,570,420,181 507,029 1,205,871,722 364,548,459 3,676,799,111,479
259 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/06/21 10,092 10,081 10,127 46 1,668,239 1,568,289,147 1,560,004 1,205,364,693 362,924,454 3,658,790,421,711
260 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/06/20 10,092 10,082 10,102 20 0 1,566,620,908 0 1,203,804,689 362,816,219 3,657,844,754,494