صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
261 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/06/19 10,085 10,075 10,096 21 0 1,566,620,908 0 1,203,804,689 362,816,219 3,655,275,738,327
262 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/06/18 10,083 10,073 10,094 21 1,142,933 1,566,620,908 14,928 1,203,804,689 362,816,219 3,654,593,408,870
263 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/06/17 10,081 10,071 10,092 21 1,342,022 1,565,477,975 1,665,973 1,203,789,761 361,688,214 3,642,540,265,327
264 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/06/16 10,076 10,065 10,086 21 635,256 1,564,135,953 436,444 1,202,123,788 362,012,165 3,643,702,823,539
265 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/06/15 10,070 10,060 10,081 21 9,829,724 1,563,500,697 2,153,918 1,201,687,344 361,813,353 3,639,822,895,741
266 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/06/14 10,068 10,057 10,086 29 18,045,736 1,553,670,973 11,083,285 1,199,533,426 354,137,547 3,561,677,866,158
267 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/06/13 10,058 10,047 10,082 35 0 1,535,625,237 0 1,188,450,141 347,175,096 3,488,068,281,613
268 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/06/12 10,055 10,046 10,082 36 0 1,535,625,237 0 1,188,450,141 347,175,096 3,487,689,986,052
269 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/06/11 10,053 10,044 10,080 36 1,005,826 1,535,625,237 3,210,763 1,188,450,141 347,175,096 3,486,974,230,287
270 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/06/10 10,051 10,042 10,077 35 1,616,527 1,534,619,411 872,072 1,185,239,378 349,380,033 3,508,392,161,508
271 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/06/09 10,034 10,025 10,061 36 1,159,553 1,533,002,884 1,045,395 1,184,367,306 348,635,578 3,495,155,120,390
272 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/06/08 10,034 10,025 10,066 41 673,186 1,531,843,331 13,834,254 1,183,321,911 348,521,420 3,494,019,793,440
273 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/06/07 10,032 10,024 10,057 33 3,516,489 1,531,170,145 20,470,987 1,169,487,657 361,682,488 3,625,324,884,888
274 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/06/06 10,028 10,019 10,040 21 0 1,527,653,656 0 1,149,016,670 378,636,986 3,793,551,957,029
275 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/06/05 10,028 10,020 10,050 30 0 1,527,653,656 0 1,149,016,670 378,636,986 3,793,821,969,089
276 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/06/04 10,026 10,018 10,048 30 2,800,026 1,527,653,656 1,133,651 1,149,016,670 378,636,986 3,793,085,994,460
277 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/06/03 10,024 10,016 10,046 30 2,114,914 1,524,853,630 7,456,661 1,147,883,019 376,970,611 3,775,630,989,560
278 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/06/02 10,013 10,004 10,031 27 8,820,652 1,522,738,716 3,550,339 1,140,426,358 382,312,358 3,824,831,908,082
279 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/06/01 10,013 10,004 10,036 32 9,390,006 1,513,918,064 7,501,015 1,136,876,019 377,042,045 3,772,024,575,860
280 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/05/31 10,009 10,000 10,036 36 0 1,504,528,058 0 1,129,375,004 375,153,054 3,751,528,496,201