صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
201 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/08/16 10,085 10,076 10,046 -30 1,798,958 1,782,114,108 2,792,496 1,307,754,657 474,359,451 4,779,437,099,272
202 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/08/15 10,080 10,071 10,053 -18 0 1,780,315,150 0 1,304,962,161 475,352,989 4,787,241,568,924
203 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/08/14 10,072 10,063 10,044 -19 0 1,780,315,150 0 1,304,962,161 475,352,989 4,783,585,959,452
204 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/08/13 10,070 10,061 10,042 -19 2,577,553 1,780,315,150 891,724 1,304,962,161 475,352,989 4,782,426,390,907
205 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/08/12 10,067 10,058 10,039 -19 3,562,889 1,777,737,597 2,414,701 1,304,070,437 473,667,160 4,764,288,713,024
206 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/08/11 10,062 10,053 10,029 -24 4,095,683 1,774,174,708 1,848,717 1,301,655,736 472,518,972 4,750,326,566,298
207 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/08/10 10,056 10,048 10,049 1 21,578,402 1,770,079,025 2,987,398 1,299,807,019 470,272,006 4,725,072,930,131
208 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/08/09 10,051 10,043 10,049 6 2,154,983 1,748,500,623 5,071,629 1,296,819,621 451,681,002 4,536,076,172,354
209 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/08/08 10,047 10,038 10,031 -7 0 1,746,345,640 0 1,291,747,992 454,597,648 4,563,324,976,858
210 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/08/07 10,041 10,032 10,025 -7 0 1,746,345,640 0 1,291,747,992 454,597,648 4,560,714,881,366
211 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/08/06 10,039 10,030 10,022 -8 10,770,885 1,746,345,640 2,111,086 1,291,747,992 454,597,648 4,559,680,306,194
212 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/08/05 10,037 10,028 10,020 -8 1,811,988 1,735,574,755 2,515,846 1,289,636,906 445,937,849 4,471,709,380,080
213 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/08/04 10,029 10,020 10,012 -8 2,281,831 1,733,762,767 6,153,691 1,287,121,060 446,641,707 4,475,234,467,479
214 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/08/03 10,024 10,015 10,012 -3 0 1,731,480,936 0 1,280,967,369 450,513,567 4,512,003,595,287
215 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/08/02 10,021 10,012 10,008 -4 5,410,432 1,731,480,936 4,296,314 1,280,967,369 450,513,567 4,510,339,819,602
216 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/08/01 10,018 10,009 10,005 -4 0 1,726,070,504 0 1,276,671,055 449,399,449 4,498,117,854,021
217 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/07/30 10,142 10,133 10,131 -2 0 1,726,070,504 0 1,276,671,055 449,399,449 4,553,815,473,818
218 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/07/30 10,009 10,000 9,998 -2 0 1,726,070,504 0 1,276,671,055 449,399,449 4,494,045,347,101
219 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/07/29 10,140 10,131 10,129 -2 813,382 1,726,070,504 7,199,008 1,276,671,055 449,399,449 4,552,742,486,164
220 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/07/28 10,137 10,128 10,127 -1 1,165,674 1,725,257,122 749,703 1,269,472,047 455,785,075 4,616,336,905,898