صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
81 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/12/12 10,067 10,058 10,116 58 6,290,950 2,231,522,076 2,229,889 1,652,874,108 578,647,968 5,819,848,555,297
82 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/12/11 10,066 10,056 10,115 59 0 2,225,231,126 0 1,650,644,219 574,586,907 5,778,248,177,630
83 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/12/10 10,061 10,051 10,115 64 1,824,515 2,225,231,126 3,116,129 1,650,644,219 574,586,907 5,775,333,526,325
84 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/12/09 10,060 10,050 10,113 63 5,666,053 2,223,406,611 1,588,573 1,647,528,090 575,878,521 5,787,597,623,184
85 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/12/08 10,052 10,042 10,096 54 3,275,211 2,217,740,558 4,590,627 1,645,939,517 571,801,041 5,742,257,322,923
86 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/12/07 10,047 10,037 10,084 47 0 2,214,465,347 0 1,641,348,890 573,116,457 5,752,554,848,817
87 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/12/06 10,033 10,023 10,073 50 0 2,214,465,347 0 1,641,348,890 573,116,457 5,744,304,547,974
88 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/12/05 10,031 10,022 10,072 50 17,983,455 2,214,465,347 980,999 1,641,348,890 573,116,457 5,743,606,862,925
89 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/12/04 10,030 10,020 10,072 52 4,437,314 2,196,481,892 11,790,021 1,640,367,891 556,114,001 5,572,365,967,399
90 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/12/03 10,025 10,015 10,068 53 4,705,738 2,192,044,578 674,760 1,628,577,870 563,466,708 5,643,035,700,251
91 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/12/02 10,021 10,011 10,065 54 6,354,226 2,187,338,840 1,173,010 1,627,903,110 559,435,730 5,600,761,330,487
92 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/12/01 10,015 10,005 10,045 40 6,707,770 2,180,984,614 7,982,287 1,626,730,100 554,254,514 5,545,301,380,215
93 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/11/30 10,157 10,148 10,207 59 0 2,174,276,844 0 1,618,747,813 555,529,031 5,637,540,477,529
94 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/11/30 10,009 10,000 10,059 59 0 2,174,276,844 0 1,618,747,813 555,529,031 5,555,322,180,941
95 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/11/29 10,150 10,141 10,189 48 0 2,174,276,844 0 1,618,747,813 555,529,031 5,633,520,654,287
96 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/11/28 10,149 10,140 10,188 48 17,480,000 2,174,276,844 1,873,115 1,618,747,813 555,529,031 5,632,809,633,564
97 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/11/27 10,148 10,138 10,188 50 0 2,156,796,844 0 1,616,874,698 539,922,146 5,473,701,992,714
98 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/11/26 10,133 10,124 10,171 47 942,894 2,156,796,844 858,677 1,616,874,698 539,922,146 5,466,002,292,353
99 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/11/25 10,132 10,122 10,169 47 6,549,269 2,155,853,950 587,133 1,616,016,021 539,837,929 5,464,429,516,367
100 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/11/24 10,128 10,118 10,173 55 2,348,360 2,149,304,681 39,357,392 1,615,428,888 533,875,793 5,401,945,192,250