صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
41 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/01/22 10,126 10,116 10,174 58 3,748,637 2,334,327,889 6,668,030 1,773,340,022 560,987,867 5,674,818,964,983
42 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/01/21 10,116 10,106 10,152 46 3,812,106 2,330,579,252 1,220,514 1,766,671,992 563,907,260 5,698,635,434,200
43 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/01/20 10,110 10,100 10,146 46 0 2,326,767,146 0 1,765,451,478 561,315,668 5,669,360,650,931
44 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/01/19 10,104 10,094 10,142 48 0 2,326,767,146 0 1,765,451,478 561,315,668 5,665,730,208,629
45 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/01/18 10,103 10,093 10,141 48 4,937,661 2,326,767,146 207,111 1,765,451,478 561,315,668 5,665,117,088,856
46 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/01/17 10,102 10,091 10,140 49 447,186 2,321,829,485 5,424,892 1,765,244,367 556,585,118 5,616,714,440,956
47 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/01/16 10,096 10,086 10,148 62 585,310 2,321,382,299 1,668,032 1,759,819,475 561,562,824 5,663,837,635,913
48 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/01/15 10,089 10,079 10,130 51 15,241,760 2,320,796,989 9,787,718 1,758,151,443 562,645,546 5,670,711,259,526
49 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/01/14 10,084 10,073 10,123 50 0 2,305,555,229 0 1,748,363,725 557,191,504 5,612,675,656,557
50 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/01/13 10,069 10,059 10,107 48 0 2,305,555,229 0 1,748,363,725 557,191,504 5,604,531,301,439
51 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/01/12 10,068 10,058 10,106 48 0 2,305,555,229 0 1,748,363,725 557,191,504 5,603,981,665,791
52 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/01/11 10,067 10,057 10,105 48 2,012,739 2,305,555,229 2,457,196 1,748,363,725 557,191,504 5,603,432,729,271
53 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/01/10 10,066 10,056 10,104 48 1,014,233 2,303,542,490 415,769 1,745,906,529 557,635,961 5,607,333,778,785
54 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/01/09 10,049 10,038 10,088 50 1,230,232 2,302,528,257 3,988,471 1,745,490,760 557,037,497 5,591,721,324,557
55 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/01/08 10,043 10,032 10,079 47 1,102,927 2,301,298,025 5,165,747 1,741,502,289 559,795,736 5,615,976,063,804
56 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/01/07 10,041 10,030 10,077 47 9,942,975 2,300,195,098 8,927,613 1,736,336,542 563,858,556 5,655,505,895,986
57 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/01/06 10,040 10,030 10,086 56 0 2,290,252,123 0 1,727,408,929 562,843,194 5,645,156,282,412
58 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/01/05 10,015 10,004 10,074 70 0 2,290,252,123 0 1,727,408,929 562,843,194 5,630,845,625,090
59 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/01/04 10,014 10,003 10,073 70 0 2,290,252,123 0 1,727,408,929 562,843,194 5,630,298,209,974
60 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1401/01/03 10,013 10,002 10,072 70 0 2,290,252,123 0 1,727,408,929 562,843,194 5,629,758,822,727