صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/05/12 10,076 10,068 10,104 36 1,295,585 1,475,855,944 1,788,534 1,096,046,943 379,809,001 3,823,941,426,210
2 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/05/11 10,073 10,065 10,100 35 3,534,521 1,474,560,359 7,603,174 1,094,258,409 380,301,950 3,827,611,754,336
3 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/05/10 10,066 10,058 10,082 24 3,882,800 1,471,025,838 4,703,840 1,086,655,235 384,370,603 3,866,093,149,495
4 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/05/09 10,060 10,052 10,076 24 0 1,467,143,038 0 1,081,951,395 385,191,643 3,872,016,902,638
5 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/05/08 10,054 10,046 10,084 38 0 1,467,143,038 0 1,081,951,395 385,191,643 3,869,717,811,815
6 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/05/07 10,052 10,044 10,082 38 4,539,329 1,467,143,038 503,071 1,081,951,395 385,191,643 3,869,007,525,945
7 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/05/06 10,050 10,042 10,081 39 3,127,423 1,462,603,709 469,495 1,081,448,324 381,155,385 3,827,721,853,287
8 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/05/05 10,033 10,026 10,069 43 3,093,198 1,459,476,286 6,555,594 1,080,978,829 378,497,457 3,794,712,594,399
9 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/05/04 10,031 10,023 10,067 44 1,204,693 1,456,383,088 669,439 1,074,423,235 381,959,853 3,828,536,208,282
10 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/05/03 10,014 10,006 10,056 50 5,064,715 1,455,178,395 1,288,611 1,073,753,796 381,424,599 3,816,694,424,374
11 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/05/02 10,012 10,004 10,054 50 0 1,450,113,680 0 1,072,465,185 377,648,495 3,778,124,823,410
12 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/05/01 10,010 10,002 10,052 50 0 1,450,113,680 0 1,072,465,185 377,648,495 3,777,330,554,400
13 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/04/31 10,165 10,157 10,207 50 0 1,450,113,680 0 1,072,465,185 377,648,495 3,835,907,336,396
14 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/04/31 10,008 10,000 10,050 50 0 1,450,113,680 0 1,072,465,185 377,648,495 3,776,616,522,681
15 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/04/30 10,163 10,155 10,205 50 531,393 1,450,113,680 139,536 1,072,465,185 377,648,495 3,835,194,046,493
16 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/04/29 10,161 10,154 10,204 50 1,955,093 1,449,582,287 393,298 1,072,325,649 377,256,638 3,830,498,887,316
17 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/04/28 10,159 10,152 10,202 50 3,417,732 1,447,627,194 1,232,107 1,071,932,351 375,694,843 3,813,897,708,649
18 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/04/27 10,152 10,144 10,164 20 3,573,544 1,444,209,462 820,254 1,070,700,244 373,509,218 3,788,955,998,943
19 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/04/26 10,146 10,138 10,173 35 0 1,440,635,918 0 1,069,879,990 370,755,928 3,758,635,457,549
20 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/04/25 10,133 10,125 10,186 61 0 1,440,635,918 0 1,069,879,990 370,755,928 3,753,962,247,579