صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
61 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/03/16 10,087 10,081 10,164 83 0 1,314,854,810 0 996,113,175 318,741,635 3,213,227,436,224
62 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/03/15 10,085 10,079 10,162 83 0 1,314,854,810 0 996,113,175 318,741,635 3,212,608,549,699
63 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/03/14 10,083 10,077 10,160 83 0 1,314,854,810 0 996,113,175 318,741,635 3,211,967,989,259
64 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/03/13 10,081 10,075 10,158 83 3,044,256 1,314,854,810 479,671 996,113,175 318,741,635 3,211,350,422,472
65 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/03/12 10,079 10,073 10,156 83 808,754 1,311,810,554 12,618,203 995,633,504 316,177,050 3,184,882,176,137
66 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/03/11 10,072 10,067 10,129 62 8,292,779 1,311,001,800 447,033 983,015,301 327,986,499 3,301,701,883,493
67 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/03/10 10,064 10,058 10,138 80 1,480,259 1,302,709,021 143,251 982,568,268 320,140,753 3,220,053,445,523
68 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/03/09 10,057 10,051 10,132 81 1,652,298 1,301,228,762 1,151,167 982,425,017 318,803,745 3,204,358,027,203
69 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/03/08 10,053 10,047 10,129 82 0 1,299,576,464 0 981,273,850 318,302,614 3,198,129,314,821
70 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/03/07 10,046 10,041 10,104 63 0 1,299,576,464 0 981,273,850 318,302,614 3,195,979,584,524
71 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/03/06 10,044 10,039 10,102 63 14,465,142 1,299,576,464 1,166,779 981,273,850 318,302,614 3,195,359,205,947
72 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/03/05 10,042 10,037 10,103 66 2,478,454 1,285,111,322 1,015,843 980,107,071 305,004,251 3,061,191,498,777
73 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/03/04 10,036 10,030 10,113 83 5,761,010 1,282,632,868 2,911,272 979,091,228 303,541,640 3,044,543,187,878
74 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/03/03 10,033 10,027 10,107 80 1,865,477 1,276,871,858 1,068,577 976,179,956 300,691,902 3,015,175,288,391
75 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/03/02 10,025 10,020 10,095 75 4,260,083 1,275,006,381 671,893 975,111,379 299,895,002 3,004,812,775,858
76 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/03/01 10,010 10,004 10,082 78 0 1,270,746,298 0 974,439,486 296,306,812 2,964,382,153,044
77 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/02/31 10,160 10,155 10,240 85 0 1,270,746,298 0 974,439,486 296,306,812 3,008,877,415,581
78 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/02/31 10,005 10,000 10,085 85 0 1,270,746,298 0 974,439,486 296,306,812 2,962,949,859,721
79 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/02/30 10,158 10,153 10,237 84 1,886,748 1,270,746,298 555,559 974,439,486 296,306,812 3,008,260,704,719
80 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/02/29 10,156 10,150 10,236 86 524,619 1,268,859,550 570,421 973,883,927 294,975,623 2,994,121,753,781