صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
81 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/02/28 10,144 10,138 10,199 61 323,815 1,268,334,931 1,493,020 973,313,506 295,021,425 2,990,871,323,673
82 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/02/27 10,136 10,130 10,191 61 327,753 1,268,011,116 746,142 971,820,486 296,190,630 3,000,345,665,670
83 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/02/26 10,133 10,127 10,188 61 1,629,972 1,267,683,363 1,284,085 971,074,344 296,609,019 3,003,759,290,876
84 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/02/25 10,132 10,126 10,190 64 0 1,266,053,391 0 969,790,259 296,263,132 2,999,950,464,940
85 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/02/24 10,121 10,115 10,181 66 0 1,266,053,391 0 969,790,259 296,263,132 2,996,756,896,443
86 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/02/23 10,119 10,113 10,178 65 459,090 1,266,053,391 905,271 969,790,259 296,263,132 2,996,130,354,996
87 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/02/22 10,117 10,111 10,176 65 633,085 1,265,594,301 333,121 968,884,988 296,709,313 3,000,013,055,822
88 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/02/21 10,108 10,102 10,168 66 456,520 1,264,961,216 714,349 968,551,867 296,409,349 2,994,216,474,467
89 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/02/20 10,101 10,095 10,175 80 490,972 1,264,504,696 1,008,132 967,837,518 296,667,178 2,994,872,480,111
90 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/02/19 10,097 10,091 10,172 81 1,033,670 1,264,013,724 3,481,069 966,829,386 297,184,338 2,998,900,451,555
91 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/02/18 10,093 10,087 10,173 86 0 1,262,980,054 0 963,348,317 299,631,737 3,022,371,451,462
92 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/02/17 10,079 10,073 10,159 86 0 1,262,980,054 0 963,348,317 299,631,737 3,018,292,821,684
93 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/02/16 10,077 10,071 10,157 86 3,355,856 1,262,980,054 476,583 963,348,317 299,631,737 3,017,626,583,085
94 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/02/15 10,075 10,069 10,156 87 0 1,259,624,198 0 962,871,734 296,752,464 2,987,949,466,888
95 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/02/14 10,073 10,067 10,155 88 562,662 1,259,624,198 120,067 962,871,734 296,752,464 2,987,357,968,354
96 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/02/13 10,070 10,065 10,153 88 2,419,102 1,259,061,536 67,112 962,751,667 296,309,869 2,982,236,074,173
97 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/02/12 10,068 10,062 10,154 92 615,813 1,256,642,434 700,297 962,684,555 293,957,879 2,957,776,036,375
98 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/02/11 10,061 10,055 10,152 97 0 1,256,026,621 0 961,984,258 294,042,363 2,956,684,931,932
99 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/02/10 10,057 10,051 10,160 109 0 1,256,026,621 0 961,984,258 294,042,363 2,955,403,176,583
100 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/02/09 10,055 10,049 10,158 109 2,511,476 1,256,026,621 420,996 961,984,258 294,042,363 2,954,741,071,208