صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
161 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/11 10,053 10,049 10,216 167 404,905 1,183,820,995 839,814 891,186,939 292,634,056 2,940,667,275,966
162 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/10 10,050 10,047 10,214 167 793,240 1,183,416,090 2,217,500 890,347,125 293,068,965 2,944,339,939,858
163 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/09 10,050 10,047 10,215 168 0 1,182,622,850 0 888,129,625 294,493,225 2,958,626,999,649
164 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/08 10,043 10,039 10,213 174 0 1,182,622,850 0 888,129,625 294,493,225 2,956,483,637,699
165 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/07 10,041 10,037 10,211 174 337,796 1,182,622,850 371,329 888,129,625 294,493,225 2,955,865,371,271
166 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/06 10,039 10,035 10,208 173 402,096 1,182,285,054 566,856 887,758,296 294,526,758 2,955,582,861,433
167 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/05 10,034 10,030 10,205 175 751,711 1,181,882,958 237,824 887,191,440 294,691,518 2,955,863,119,199
168 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/04 10,026 10,022 10,190 168 230,539 1,181,131,247 1,803,301 886,953,616 294,177,631 2,948,368,344,391
169 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/03 10,014 10,011 10,177 166 2,754,650 1,180,900,708 1,182,629 885,150,315 295,750,393 2,960,695,581,087
170 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/02 10,013 10,009 10,176 167 0 1,178,146,058 0 883,967,686 294,178,372 2,944,411,765,261
171 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/01 10,006 10,002 10,147 145 0 1,178,146,058 0 883,967,686 294,178,372 2,942,457,313,904
172 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/30 10,139 10,135 10,280 145 1,938,840 1,178,146,058 437,096 883,967,686 294,178,372 2,981,546,892,976
173 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/30 10,004 10,000 10,145 145 1,938,840 1,178,146,058 437,096 883,967,686 294,178,372 2,941,832,812,756
174 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/29 10,137 10,133 10,278 145 2,382,195 1,176,207,218 17,663 883,530,590 292,676,628 2,965,690,120,881
175 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/28 10,130 10,126 10,274 148 5,122,753 1,173,825,023 276,128 883,512,927 290,312,096 2,939,681,353,527
176 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/27 10,137 10,134 10,291 157 6,090,239 1,168,702,270 8,198,305 883,236,799 285,465,471 2,892,766,346,520
177 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/26 10,134 10,131 10,274 143 8,825 1,162,612,031 7,220,357 875,038,494 287,573,537 2,913,264,730,747
178 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/25 10,132 10,128 10,309 181 0 1,162,603,206 0 867,818,137 294,785,069 2,985,580,840,794
179 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/24 10,131 10,127 10,316 189 0 1,162,603,206 0 867,818,137 294,785,069 2,985,367,787,362
180 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/23 10,129 10,125 10,314 189 0 1,162,603,206 0 867,818,137 294,785,069 2,984,740,373,541