صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
41 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/04/04 10,025 10,017 10,091 74 0 1,352,590,470 0 1,010,516,109 342,074,361 3,426,535,294,949
42 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/04/03 10,023 10,015 10,090 75 18,293,028 1,352,590,470 2,903,293 1,010,516,109 342,074,361 3,425,925,004,213
43 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/04/02 10,021 10,013 10,091 78 5,929,421 1,334,297,442 2,740,923 1,007,612,816 326,684,626 3,271,023,854,445
44 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/04/01 10,015 10,007 10,092 85 632,547 1,328,368,021 90,107 1,004,871,893 323,496,128 3,237,158,694,260
45 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/03/31 10,177 10,168 10,234 66 933,566 1,327,735,474 206,943 1,004,781,786 322,953,688 3,283,944,134,507
46 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/03/31 10,009 10,000 10,066 66 933,566 1,327,735,474 206,943 1,004,781,786 322,953,688 3,229,687,914,923
47 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/03/30 10,172 10,163 10,223 60 1,447,552 1,326,801,908 761,377 1,004,574,843 322,227,065 3,274,942,424,591
48 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/03/29 10,164 10,156 10,215 59 0 1,325,354,356 0 1,003,813,466 321,540,890 3,265,585,554,589
49 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/03/28 10,156 10,148 10,207 59 0 1,325,354,356 0 1,003,813,466 321,540,890 3,262,993,555,876
50 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/03/27 10,154 10,146 10,205 59 891,665 1,325,354,356 339,416 1,003,813,466 321,540,890 3,262,388,061,549
51 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/03/26 10,152 10,144 10,203 59 610,134 1,324,462,691 360,901 1,003,474,050 320,988,641 3,256,174,074,566
52 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/03/25 10,144 10,136 10,210 74 1,102,274 1,323,852,557 3,981,505 1,003,113,149 320,739,408 3,251,118,063,177
53 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/03/24 10,137 10,129 10,201 72 375,334 1,322,750,283 662,527 999,131,644 323,618,639 3,278,012,014,095
54 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/03/23 10,130 10,125 10,196 71 1,786,206 1,322,374,949 684,374 998,469,117 323,905,832 3,279,451,897,943
55 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/03/22 10,125 10,119 10,190 71 0 1,320,588,743 0 997,784,743 322,804,000 3,266,399,526,405
56 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/03/21 10,122 10,116 10,188 72 0 1,320,588,743 0 997,784,743 322,804,000 3,265,482,993,824
57 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/03/20 10,120 10,114 10,186 72 1,170,737 1,320,588,743 9,558 997,784,743 322,804,000 3,264,861,287,660
58 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/03/19 10,118 10,112 10,185 73 1,179,536 1,319,418,006 793,655 997,775,185 321,642,821 3,252,491,377,398
59 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/03/18 10,106 10,100 10,166 66 3,383,660 1,318,238,470 868,355 996,981,530 321,256,940 3,244,832,660,830
60 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/03/17 10,098 10,092 10,158 66 0 1,314,854,810 0 996,113,175 318,741,635 3,216,892,345,201