صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
101 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/02/08 10,052 10,046 10,157 111 584,853 1,253,515,145 7,275,327 961,563,262 291,951,883 2,933,063,600,485
102 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/02/07 10,044 10,038 10,129 91 748,119 1,252,930,292 156,151 954,287,935 298,642,357 2,997,717,420,301
103 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/02/06 10,040 10,034 10,139 105 2,656,636 1,252,182,173 350,137 954,131,784 298,050,389 2,990,680,935,609
104 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/02/05 10,035 10,029 10,136 107 1,663,716 1,249,525,537 2,814,695 953,781,647 295,743,890 2,965,988,804,298
105 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/02/04 10,027 10,021 10,124 103 0 1,247,861,821 0 950,966,952 296,894,869 2,975,147,278,904
106 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/02/03 10,018 10,012 10,115 103 0 1,247,861,821 0 950,966,952 296,894,869 2,972,489,953,281
107 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/02/02 10,016 10,010 10,113 103 3,713,724 1,247,861,821 2,357,487 950,966,952 296,894,869 2,971,832,036,572
108 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/02/01 10,013 10,007 10,111 104 359,799 1,244,148,097 649,710 948,609,465 295,538,632 2,957,581,950,246
109 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/01/31 10,171 10,165 10,268 103 383,657 1,243,788,298 726,861 947,959,755 295,828,543 3,007,007,543,205
110 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/01/31 10,006 10,000 10,103 103 383,657 1,243,788,298 726,861 947,959,755 295,828,543 2,958,195,833,610
111 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/01/30 10,166 10,160 10,268 108 322,908 1,243,404,641 315,424 947,232,894 296,171,747 3,009,232,489,264
112 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/01/29 10,157 10,151 10,236 85 1,083,829 1,243,081,733 435,349 946,917,470 296,164,263 3,006,363,648,582
113 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/01/28 10,152 10,146 10,247 101 0 1,241,997,904 0 946,482,121 295,515,783 2,998,411,802,217
114 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/01/27 10,147 10,141 10,250 109 0 1,241,997,904 0 946,482,121 295,515,783 2,996,751,642,933
115 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/01/26 10,144 10,139 10,248 109 619,468 1,241,997,904 603,821 946,482,121 295,515,783 2,996,096,960,167
116 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/01/25 10,142 10,136 10,245 109 444,339 1,241,378,436 304,413 945,878,300 295,500,136 2,995,280,632,817
117 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/01/24 10,132 10,126 10,235 109 725,741 1,240,934,097 301,155 945,573,887 295,360,210 2,990,797,426,378
118 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/01/23 10,126 10,120 10,237 117 438,391 1,240,208,356 76,725 945,272,732 294,935,624 2,984,732,908,022
119 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/01/22 10,119 10,113 10,234 121 1,310,247 1,239,769,965 585,229 945,196,007 294,573,958 2,979,088,882,172
120 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/01/21 10,114 10,108 10,238 130 0 1,238,459,718 0 944,610,778 293,848,940 2,970,301,240,343