صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
21 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/04/24 10,131 10,123 10,184 61 432,859 1,440,635,918 138,345 1,069,879,990 370,755,928 3,753,253,276,525
22 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/04/23 10,129 10,121 10,182 61 1,080,043 1,440,203,059 756,958 1,069,741,645 370,461,414 3,749,560,829,334
23 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/04/22 10,123 10,115 10,166 51 928,028 1,439,123,016 1,518,046 1,068,984,687 370,138,329 3,743,970,517,146
24 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/04/21 10,115 10,107 10,184 77 2,934,036 1,438,194,988 4,971,321 1,067,466,641 370,728,347 3,747,003,563,164
25 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/04/20 10,111 10,103 10,185 82 1,042,267 1,435,260,952 1,816,981 1,062,495,320 372,765,632 3,766,171,425,845
26 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/04/19 10,105 10,097 10,168 71 0 1,434,218,685 0 1,060,678,339 373,540,346 3,771,621,988,227
27 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/04/18 10,100 10,092 10,168 76 0 1,434,218,685 0 1,060,678,339 373,540,346 3,769,907,247,776
28 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/04/17 10,098 10,090 10,166 76 987,137 1,434,218,685 247,568 1,060,678,339 373,540,346 3,769,205,232,368
29 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/04/16 10,096 10,089 10,164 75 943,229 1,433,231,548 24,843,590 1,060,430,771 372,800,777 3,761,035,542,982
30 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/04/15 10,090 10,082 10,165 83 2,761,887 1,432,288,319 4,510,234 1,035,587,181 396,701,138 3,999,730,060,156
31 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/04/14 10,086 10,079 10,163 84 16,757,831 1,429,526,432 2,073,644 1,031,076,947 398,449,485 4,016,038,183,377
32 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/04/13 10,074 10,067 10,138 71 4,296,939 1,412,768,601 2,156,421 1,029,003,303 383,765,298 3,863,297,058,074
33 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/04/12 10,070 10,062 10,134 72 0 1,408,471,662 0 1,026,846,882 381,624,780 3,839,957,633,539
34 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/04/11 10,063 10,056 10,130 74 0 1,408,471,662 0 1,026,846,882 381,624,780 3,837,488,341,989
35 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/04/10 10,061 10,054 10,128 74 2,040,227 1,408,471,662 261,697 1,026,846,882 381,624,780 3,836,797,185,019
36 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/04/09 10,060 10,052 10,126 74 785,675 1,406,431,435 1,166,577 1,026,585,185 379,846,250 3,818,212,693,809
37 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/04/08 10,056 10,048 10,120 72 11,113,158 1,405,645,760 1,118,957 1,025,418,608 380,227,152 3,820,532,640,494
38 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/04/07 10,045 10,037 10,103 66 7,843,198 1,394,532,602 2,329,389 1,024,299,651 370,232,951 3,716,005,559,927
39 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/04/06 10,040 10,033 10,100 67 34,098,934 1,386,689,404 11,454,153 1,021,970,262 364,719,142 3,659,091,227,008
40 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/04/05 10,033 10,025 10,097 72 0 1,352,590,470 0 1,010,516,109 342,074,361 3,429,195,773,773