صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
141 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/30 10,163 10,157 10,321 164 0 1,221,040,569 0 931,432,098 289,608,471 2,941,500,282,274
142 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/30 10,006 10,000 10,164 164 0 1,221,040,569 0 931,432,098 289,608,471 2,896,031,752,327
143 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/29 10,161 10,155 10,319 164 0 1,221,040,569 0 931,432,098 289,608,471 2,940,876,971,546
144 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/28 10,159 10,153 10,316 163 5,575,843 1,221,040,569 201,306 931,432,098 289,608,471 2,940,254,307,769
145 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/27 10,156 10,150 10,317 167 4,487,171 1,215,464,726 452,364 931,230,792 284,233,934 2,885,047,311,602
146 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/26 10,138 10,132 10,276 144 3,044,381 1,210,977,555 521,215 930,778,428 280,199,127 2,839,039,681,382
147 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/25 10,131 10,125 10,264 139 10,806,080 1,207,933,174 612,323 930,257,213 277,675,961 2,811,382,201,203
148 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/24 10,129 10,123 10,256 133 986,385 1,197,127,094 1,653,392 929,644,890 267,482,204 2,707,754,587,740
149 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/23 10,119 10,113 10,247 134 0 1,196,140,709 0 927,991,498 268,149,211 2,711,707,762,940
150 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/22 10,119 10,112 10,287 175 0 1,196,140,709 0 927,991,498 268,149,211 2,711,575,710,495
151 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/21 10,116 10,110 10,285 175 2,159,714 1,196,140,709 21,651,847 927,991,498 268,149,211 2,710,959,945,014
152 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/20 10,114 10,108 10,271 163 619,808 1,193,980,995 574,463 906,339,651 287,641,344 2,907,358,413,007
153 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/19 10,108 10,102 10,277 175 1,514,855 1,193,361,187 4,065,724 905,765,188 287,595,999 2,905,275,242,560
154 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/18 10,101 10,095 10,254 159 442,015 1,191,846,332 1,589,955 901,699,464 290,146,868 2,928,971,251,286
155 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/17 10,081 10,075 10,241 166 1,466,188 1,191,404,317 774,446 900,109,509 291,294,808 2,934,904,995,410
156 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/16 10,074 10,070 10,237 167 0 1,189,938,129 0 899,335,063 290,603,066 2,926,410,723,066
157 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/15 10,065 10,061 10,230 169 0 1,189,938,129 0 899,335,063 290,603,066 2,923,770,106,236
158 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/14 10,063 10,059 10,228 169 4,886,720 1,189,938,129 3,124,134 899,335,063 290,603,066 2,923,148,800,145
159 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/13 10,060 10,057 10,227 170 835,250 1,185,051,409 3,540,236 896,210,929 288,840,480 2,904,796,123,897
160 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/12/12 10,056 10,053 10,220 167 395,164 1,184,216,159 1,483,754 892,670,693 291,545,466 2,930,798,685,457