صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
181 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/22 10,127 10,123 10,312 189 3,037 1,162,603,206 194,098 867,818,137 294,785,069 2,984,113,610,647
182 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/21 10,125 10,121 10,310 189 1,626 1,162,600,169 887,531 867,624,039 294,976,130 2,985,421,227,389
183 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/20 10,122 10,118 10,332 214 251,502 1,162,598,543 1,192,606 866,736,508 295,862,035 2,993,529,645,520
184 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/19 10,117 10,113 10,318 205 103,750 1,162,347,041 927,394 865,543,902 296,803,139 3,001,694,296,826
185 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/18 10,115 10,112 10,324 212 0 1,162,243,291 0 864,616,508 297,626,783 3,009,563,016,781
186 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/17 10,106 10,102 10,320 218 0 1,162,243,291 0 864,616,508 297,626,783 3,006,738,695,322
187 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/16 10,104 10,100 10,318 218 268,846 1,162,243,291 2,324,997 864,616,508 297,626,783 3,006,113,881,011
188 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/15 10,102 10,098 10,314 216 62,046 1,161,974,445 264,642 862,291,511 299,682,934 3,026,251,663,114
189 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/14 10,097 10,094 10,310 216 417,148 1,161,912,399 430,732 862,026,869 299,885,530 3,026,973,163,974
190 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/13 10,087 10,083 10,283 200 2,159,065 1,161,495,251 176,212 861,596,137 299,899,114 3,024,013,288,493
191 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/12 10,078 10,074 10,276 202 2,714,308 1,159,336,186 2,764,788 861,419,925 297,916,261 3,001,357,209,164
192 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/11 10,072 10,068 10,270 202 0 1,156,621,878 0 858,655,137 297,966,741 3,000,001,600,251
193 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/10 10,062 10,058 10,268 210 0 1,156,621,878 0 858,655,137 297,966,741 2,997,093,156,952
194 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/09 10,060 10,056 10,266 210 1,795,528 1,156,621,878 1,899,249 858,655,137 297,966,741 2,996,472,454,245
195 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/08 10,058 10,054 10,264 210 2,465,863 1,154,826,350 216,673 856,755,888 298,070,462 2,996,888,059,840
196 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/07 10,056 10,052 10,263 211 2,560,016 1,152,360,487 2,317,609 856,539,215 295,821,272 2,973,740,292,630
197 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/06 10,047 10,043 10,256 213 7,469,881 1,149,800,471 642,363 854,221,606 295,578,865 2,968,542,302,680
198 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/05 10,038 10,034 10,250 216 9,303,150 1,142,330,590 18,332,529 853,579,243 288,751,347 2,897,453,318,634
199 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/04 10,035 10,032 10,248 216 0 1,133,027,440 0 835,246,714 297,780,726 2,987,323,677,463
200 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/11/03 10,021 10,017 10,229 212 0 1,133,027,440 0 835,246,714 297,780,726 2,982,902,721,298