صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۶۱ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ۰.۰۵ ۰.۷۱ ۱۹.۸۲ ۱,۲۴۲.۴۵
۲۶۲ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ ۰.۰۵ ۲.۳۳ ۱۹.۸۳ ۴۴۱,۰۵۸.۹۹
۲۶۳ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ۰.۱۴ ۱.۲ ۶۶.۰۴ ۷,۶۶۵.۱۵
۲۶۴ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۶۵ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۹ ۰
۲۶۶ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ ۰.۰۵ (۰.۷۷) ۱۹.۸۷ (۹۴.۰۲)
۲۶۷ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ ۰.۰۵ (۰.۱۲) ۱۹.۸۹ (۳۵.۷۷)
۲۶۸ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ ۰.۰۵ ۱.۸۵ ۱۹.۹ ۸۰,۰۰۳.۰۷
۲۶۹ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ ۰.۰۵ (۱.۶۴) ۱۹.۹۱ (۹۹.۷۶)
۲۷۰ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ ۰.۱۳ (۳.۴۵) ۶۰.۳۹ (۱۰۰)
۲۷۱ ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷ ۰
۲۷۲ ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷ ۰
۲۷۳ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ ۰.۰۹ ۴.۵ ۳۸.۷۵ ۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲
۲۷۴ ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷۱ ۰
۲۷۵ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ ۰.۰۵ ۰.۸۲ ۱۹.۹۷ ۱,۸۷۴.۰۶
۲۷۶ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ ۰.۰۵ ۱.۶۶ ۱۹.۹۸ ۴۰,۹۳۵.۶۷
۲۷۷ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ ۰.۱۴ ۲.۷۹ ۶۶.۶۳ ۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳
۲۷۸ ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۷۹ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷۲ ۰