صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۴۱ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ ۰.۰۴ (۰.۸۸) ۱۵.۵۹ (۹۶.۰۹)
۲۴۲ ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ ۰.۱۴ ۰.۲۲ ۶۶.۱ ۱۲۱.۶۴
۲۴۳ ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۲ ۰
۲۴۴ ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۳ ۰
۲۴۵ ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۳ ۰
۲۴۶ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ۰.۰۴ (۰.۳۷) ۱۵.۶۳ (۷۴.۰۲)
۲۴۷ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ۰.۰۵ (۰.۲۵) ۱۹.۹۱ (۵۹.۹۷)
۲۴۸ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ۰.۰۵ (۰.۶۷) ۱۹.۹۲ (۹۱.۲۵)
۲۴۹ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۰.۱۱ (۱.۱۶) ۴۹.۱۸ (۹۸.۶۱)
۲۵۰ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۵ ۰
۲۵۱ ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷۱ ۰
۲۵۲ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ۰.۰۷ ۰.۹۱ ۲۹.۰۳ ۲,۶۰۸.۲۷
۲۵۳ ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۶ ۰
۲۵۴ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۰.۰۸ ۰.۴۷ ۳۳.۸۵ ۴۵۶.۷
۲۵۵ ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۶ ۰
۲۵۶ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ ۰.۰۸ (۲) ۳۳.۸۹ (۹۹.۹۴)
۲۵۷ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۷ ۰
۲۵۸ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۶ ۰
۲۵۹ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ۰.۰۶ (۰.۸۶) ۲۴.۰۹ (۹۵.۸)