صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۴۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ ۰.۰۸ ۰.۶۹ ۳۳.۸۲ ۱,۱۱۶.۱۹
۲۴۲ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ ۰.۰۵ ۰.۰۲ ۱۹.۹۸ ۸.۷۶
۲۴۳ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ ۰.۰۳ (۱.۶۸) ۱۱.۵۶ (۹۹.۷۹)
۲۴۴ ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۵۶ ۰
۲۴۵ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ۰.۰۹ (۱.۹۹) ۳۸.۸۷ (۹۹.۹۴)
۲۴۶ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ ۰.۰۲ ۰ ۷.۴۷ ۰
۲۴۷ ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۴۲ ۰
۲۴۸ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ۰.۱ (۰.۹۱) ۴۳.۴۱ (۹۶.۴)
۲۴۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ۰.۰۶ ۰.۸۸ ۲۴.۱۷ ۲,۳۰۸.۷۲
۲۵۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ۰.۰۵ ۰.۰۶ ۱۹.۷۸ ۲۲.۷۵
۲۵۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ ۰.۰۵ (۰.۰۹) ۱۹.۸ (۲۹.۱۳)
۲۵۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ۰.۰۳ ۲.۸۷ ۱۱.۴۵ ۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳
۲۵۳ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵ ۰
۲۵۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵ ۰
۲۵۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ۰.۰۶ (۱.۵) ۲۴.۲۳ (۹۹.۶)
۲۵۶ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ۰.۰۴ (۲.۶۶) ۱۵.۵۷ (۹۹.۹۹)
۲۵۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۰.۰۴ ۰.۱۳ ۱۵.۵۸ ۶۰.۲۴
۲۵۸ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ۰.۰۵ (۰.۷۱) ۱۹.۸۵ (۹۲.۶)
۲۵۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ ۰.۱ (۱.۴۹) ۴۳.۶۸ (۹۹.۵۹)