صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۴۱ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ ۰.۰۸ (۰.۸۳) ۳۳.۶۴ (۹۵.۲۸)
۲۴۲ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ ۰.۲ (۰.۶۴) ۱۰۶.۶۷ (۹۰.۴۳)
۲۴۳ ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۴ ۰
۲۴۴ ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۵۲ ۰
۲۴۵ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ۰.۰۸ ۰.۰۱ ۳۳.۷۷ ۴.۴۴
۲۴۶ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ ۰.۰۸ (۰.۱۶) ۳۳.۸ (۴۳.۷۴)
۲۴۷ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ ۰.۱۵ (۰.۸۲) ۷۲.۷۳ (۹۵)
۲۴۸ ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۷ ۰
۲۴۹ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ ۰.۰۸ (۰.۱۴) ۳۳.۸۹ (۳۸.۹۶)
۲۵۰ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۳۱ ۰
۲۵۱ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ ۰.۰۲ ۰ ۷.۴۱ ۰
۲۵۲ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ ۰.۱۳ (۰.۳۴) ۵۹.۱۶ (۷۱.۳۵)
۲۵۳ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ ۰.۰۸ (۰.۲۳) ۳۳.۱۵ (۵۷.۵۴)
۲۵۴ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ ۰.۰۸ (۰.۱۱) ۳۳.۱۸ (۳۲.۴)
۲۵۵ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ ۰.۲۷ ۰.۴۳ ۱۶۳.۴۵ ۳۷۰.۲
۲۵۶ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۶ ۰
۲۵۷ ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ ۰.۰۲ ۰ ۷.۴۵ ۰
۲۵۸ ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۶ ۰
۲۵۹ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ ۰.۰۸ (۰.۰۲) ۳۳.۳۳ (۵.۶۳)