صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۲۱ ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۱ ۰
۳۲۲ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ ۰.۰۴ ۰.۴۷ ۱۵.۵۹ ۴۵۴.۵۶
۳۲۳ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ۰.۰۶ ۱.۲۹ ۲۴.۲۸ ۱۰,۸۱۰.۱۴
۳۲۴ ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ ۰.۰۴ ۳.۳۵ ۱۵.۶ ۱۶,۸۵۶,۱۰۴
۳۲۵ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ ۰.۰۵ ۱.۲۳ ۱۹.۸۸ ۸,۵۹۸.۸۵
۳۲۶ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ ۰.۱۱ ۳.۴۹ ۴۹.۰۶ ۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸
۳۲۷ ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷ ۰
۳۲۸ ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷ ۰
۳۲۹ ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ ۰.۰۵ ۰.۲۴ ۱۹.۹۲ ۱۴۰.۶۵
۳۳۰ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ ۰.۰۵ ۰.۸۴ ۱۹.۹۳ ۱,۹۹۲.۰۵
۳۳۱ ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ ۰.۰۵ ۱.۲۳ ۱۹.۹۴ ۸,۴۱۵.۳۹
۳۳۲ ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ ۰.۰۴ ۰.۷۹ ۱۵.۶۶ ۱,۶۷۰.۱۴
۳۳۳ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ ۰.۱۱ ۰.۲۹ ۴۹.۲۵ ۱۸۴.۴۹
۳۳۴ ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷۱ ۰
۳۳۵ ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۶ ۰
۳۳۶ ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ ۰.۰۳ (۲.۰۵) ۱۱.۵۵ (۹۹.۹۵)
۳۳۷ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ ۰.۰۵ (۰.۸۴) ۲۰ (۹۵.۳۲)
۳۳۸ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ ۰.۰۴ (۱.۴۷) ۱۵.۷۱ (۹۹.۵۵)
۳۳۹ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ ۰.۰۵ (۰.۹۳) ۲۰.۰۲ (۹۶.۶۹)