صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۰۱ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۰.۰۵ ۰.۲۲ ۱۹.۹۳ ۱۲۶.۲۶
۳۰۲ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۰.۰۵ ۰.۴۲ ۱۹.۹۴ ۳۵۴.۷۵
۳۰۳ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۰.۰۴ ۰.۱۵ ۱۵.۶۷ ۷۴.۵
۳۰۴ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۰.۰۵ (۰.۱۴) ۱۹.۹۶ (۴۰.۶۱)
۳۰۵ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۰.۱۲ (۰.۱۴) ۵۴.۸۴ (۴۰.۰۸)
۳۰۶ ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷۱ ۰
۳۰۷ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷۱ ۰
۳۰۸ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۰.۰۵ ۰.۱۸ ۲۰.۰۱ ۹۲.۸
۳۰۹ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ۰.۰۵ (۰.۰۷) ۲۰.۰۲ (۲۱.۷)
۳۱۰ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۰.۰۵ ۰.۲۸ ۱۹.۷۳ ۱۸۰.۲
۳۱۱ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ۰.۰۵ ۰.۸۳ ۱۹.۷۴ ۱,۹۳۱.۶۱
۳۱۲ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ۰.۱ (۱.۴۵) ۴۳.۴۱ (۹۹.۵۲)
۳۱۳ ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ۰.۰۲ ۰ ۷.۴۸ ۰
۳۱۴ ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۷ ۰
۳۱۵ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ۰.۰۵ ۰.۲۲ ۱۹.۷۸ ۱۲۵.۷۴
۳۱۶ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ۰.۰۵ ۰.۱۶ ۱۹.۷۹ ۷۹.۰۸
۳۱۷ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ ۰.۰۴ (۰.۷۷) ۱۵.۵۵ (۹۴.۱۱)
۳۱۸ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ ۰.۰۵ (۰.۴۹) ۱۹.۸۱ (۸۳.۲۱)
۳۱۹ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ۰.۱۱ ۰.۸۳ ۴۸.۸۷ ۱,۹۴۳.۲۹