صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ۲۸۸,۸۴۶ ۷.۲۵ % ۵,۳۴۸ ۰.۱۴ % ۳,۵۷۷,۲۸۵ ۸۹.۸۱ % ۰ ۰ % ۹۲,۲۰۴ ۲.۳۱ % ۱۹,۳۸۶ ۰.۴۹ % ۰ ۰ %
۵۲ ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ ۲۸۶,۲۲۸ ۷.۲۴ % ۵,۱۶۲ ۰.۱۴ % ۳,۵۷۷,۶۵۷ ۹۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۶۲,۵۵۳ ۱.۵۸ % ۱۹,۳۸۰ ۰.۴۹ % ۰ ۰ %
۵۳ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ ۲۸۶,۲۲۸ ۷.۲۵ % ۵,۱۶۲ ۰.۱۳ % ۳,۵۷۶,۸۲۱ ۹۰.۶۱ % ۰ ۰ % ۶۰,۰۶۴ ۱.۵۲ % ۱۹,۳۷۴ ۰.۴۹ % ۰ ۰ %
۵۴ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ ۲۸۶,۲۲۸ ۷.۲۷ % ۵,۱۶۲ ۰.۱۳ % ۳,۵۸۹,۲۴۸ ۹۱.۱ % ۰ ۰ % ۳۹,۶۸۲ ۱.۰۱ % ۱۹,۳۶۷ ۰.۴۹ % ۰ ۰ %
۵۵ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ ۲۸۷,۴۵۷ ۷.۲ % ۵,۱۷۱ ۰.۱۳ % ۳,۵۸۴,۸۹۱ ۸۹.۷۷ % ۰ ۰ % ۹۶,۳۸۳ ۲.۴۱ % ۱۹,۳۶۱ ۰.۴۸ % ۰ ۰ %
۵۶ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ ۲۸۱,۷۵۷ ۷ % ۵,۰۱۲ ۰.۱۲ % ۳,۶۰۶,۱۴۳ ۸۹.۵۹ % ۰ ۰ % ۱۱۲,۷۹۷ ۲.۸ % ۱۹,۳۵۵ ۰.۴۸ % ۰ ۰ %
۵۷ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ ۲۸۳,۲۹۵ ۷.۰۱ % ۴,۸۳۹ ۰.۱۲ % ۳,۶۰۴,۴۹۲ ۸۹.۲۵ % ۰ ۰ % ۱۲۶,۷۰۵ ۳.۱۴ % ۱۹,۳۴۹ ۰.۴۸ % ۰ ۰ %
۵۸ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ ۲۸۲,۱۱۷ ۷.۱۱ % ۴,۶۷۲ ۰.۱۲ % ۳,۵۹۸,۳۸۹ ۹۰.۶۵ % ۰ ۰ % ۶۴,۸۲۴ ۱.۶۳ % ۱۹,۳۴۳ ۰.۴۹ % ۰ ۰ %
۵۹ ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ ۲۸۲,۱۱۷ ۷.۱۱ % ۴,۶۷۲ ۰.۱۲ % ۳,۵۹۷,۵۵۱ ۹۰.۶۷ % ۰ ۰ % ۶۴,۲۱۵ ۱.۶۲ % ۱۹,۳۳۶ ۰.۴۹ % ۰ ۰ %