صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ ۳۴۰,۵۹۴ ۹.۰۱ % ۳۰,۹۱۴ ۰.۸۲ % ۳,۲۷۲,۵۷۰ ۸۶.۵۷ % ۰ ۰ % ۱۰۸,۷۸۹ ۲.۸۸ % ۱۹,۴۴۹ ۰.۵۱ % ۷,۹۶۷ ۰.۲۱ %
۴۲ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ ۳۴۵,۹۰۹ ۹.۱۶ % ۳۲,۰۷۷ ۰.۸۵ % ۳,۲۷۰,۲۶۴ ۸۶.۶۲ % ۰ ۰ % ۹۹,۴۰۷ ۲.۶۳ % ۱۹,۴۴۲ ۰.۵۲ % ۸,۱۶۹ ۰.۲۲ %
۴۳ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ ۳۴۸,۵۷۲ ۸.۹۵ % ۳۲,۵۱۹ ۰.۸۴ % ۳,۲۶۹,۰۴۶ ۸۳.۹۶ % ۰ ۰ % ۲۱۵,۶۷۲ ۵.۵۴ % ۱۹,۴۳۶ ۰.۵ % ۸,۱۸۱ ۰.۲۱ %
۴۴ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ ۳۵۱,۳۷۹ ۸.۹۶ % ۳۵,۱۵۰ ۰.۸۹ % ۳,۲۶۵,۳۴۴ ۸۳.۲۴ % ۰ ۰ % ۲۵۱,۴۶۲ ۶.۴۱ % ۱۹,۴۳۰ ۰.۵ % ۰ ۰ %
۴۵ ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ ۲۷۸,۲۶۶ ۷.۰۸ % ۴,۹۸۶ ۰.۱۳ % ۳,۲۶۴,۴۶۵ ۸۳.۰۹ % ۰ ۰ % ۳۶۱,۸۹۱ ۹.۲۱ % ۱۹,۴۲۴ ۰.۴۹ % ۰ ۰ %
۴۶ ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ ۲۷۸,۲۶۶ ۷.۰۸ % ۴,۹۸۶ ۰.۱۳ % ۳,۲۹۴,۱۱۲ ۸۳.۸۷ % ۰ ۰ % ۳۳۰,۸۹۱ ۸.۴۲ % ۱۹,۴۱۸ ۰.۴۹ % ۰ ۰ %
۴۷ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ ۲۷۸,۲۶۶ ۷.۱۱ % ۴,۹۸۶ ۰.۱۲ % ۳,۲۹۳,۳۰۶ ۸۴.۰۹ % ۰ ۰ % ۳۲۰,۴۹۰ ۸.۱۸ % ۱۹,۴۱۱ ۰.۵ % ۰ ۰ %
۴۸ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ ۲۷۲,۲۵۷ ۷.۰۴ % ۴,۸۰۵ ۰.۱۳ % ۳,۲۸۷,۷۰۷ ۸۵.۰۴ % ۰ ۰ % ۲۸۱,۸۱۰ ۷.۲۹ % ۱۹,۴۹۴ ۰.۵ % ۰ ۰ %
۴۹ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ۲۷۶,۷۵۱ ۷.۱۶ % ۴,۹۲۳ ۰.۱۳ % ۳,۲۸۷,۳۹۹ ۸۵.۰۶ % ۰ ۰ % ۱۷۷,۴۷۰ ۴.۵۹ % ۱۱۸,۲۶۷ ۳.۰۶ % ۰ ۰ %
۵۰ ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ۲۸۸,۵۸۵ ۷.۳۶ % ۵,۲۲۹ ۰.۱۳ % ۳,۳۸۵,۲۴۰ ۸۶.۳۲ % ۰ ۰ % ۵۰,۳۱۹ ۱.۲۸ % ۱۹۲,۳۷۶ ۴.۹۱ % ۰ ۰ %