صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ ۳۰,۹۱۴ ۰.۸۲ % ۳,۲۷۲,۵۷۰ ۸۶.۵۷ % ۰ ۰ % ۱۰۸,۷۸۹ ۲.۸۸ % ۲۷,۴۱۶ ۰.۵۱ % ۳۴۰,۵۹۴ ۹.۰۱ % ۷,۹۶۷ ۰.۲۱ %
۴۲ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ ۳۲,۰۷۷ ۰.۸۵ % ۳,۲۷۰,۲۶۴ ۸۶.۶۲ % ۰ ۰ % ۹۹,۴۰۷ ۲.۶۳ % ۲۷,۶۱۲ ۰.۵۲ % ۳۴۵,۹۰۹ ۹.۱۶ % ۸,۱۶۹ ۰.۲۲ %
۴۳ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ ۳۲,۵۱۹ ۰.۸۴ % ۳,۲۶۹,۰۴۶ ۸۳.۹۶ % ۰ ۰ % ۲۱۵,۶۷۲ ۵.۵۴ % ۲۷,۶۱۸ ۰.۵ % ۳۴۸,۵۷۲ ۸.۹۵ % ۸,۱۸۱ ۰.۲۱ %
۴۴ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ ۳۵,۱۵۰ ۰.۸۹ % ۳,۲۶۵,۳۴۴ ۸۳.۲۴ % ۰ ۰ % ۲۵۱,۴۶۲ ۶.۴۱ % ۱۹,۴۳۰ ۰.۵ % ۳۵۱,۳۷۹ ۸.۹۶ % ۰ ۰ %
۴۵ ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ ۴,۹۸۶ ۰.۱۳ % ۳,۲۶۴,۴۶۵ ۸۳.۰۹ % ۰ ۰ % ۳۶۱,۸۹۱ ۹.۲۱ % ۱۹,۴۲۴ ۰.۴۹ % ۲۷۸,۲۶۶ ۷.۰۸ % ۰ ۰ %
۴۶ ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ ۴,۹۸۶ ۰.۱۳ % ۳,۲۹۴,۱۱۲ ۸۳.۸۷ % ۰ ۰ % ۳۳۰,۸۹۱ ۸.۴۲ % ۱۹,۴۱۸ ۰.۴۹ % ۲۷۸,۲۶۶ ۷.۰۸ % ۰ ۰ %
۴۷ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ ۴,۹۸۶ ۰.۱۲ % ۳,۲۹۳,۳۰۶ ۸۴.۰۹ % ۰ ۰ % ۳۲۰,۴۹۰ ۸.۱۸ % ۱۹,۴۱۱ ۰.۵ % ۲۷۸,۲۶۶ ۷.۱۱ % ۰ ۰ %
۴۸ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ ۴,۸۰۵ ۰.۱۳ % ۳,۲۸۷,۷۰۷ ۸۵.۰۴ % ۰ ۰ % ۲۸۱,۸۱۰ ۷.۲۹ % ۱۹,۴۹۴ ۰.۵ % ۲۷۲,۲۵۷ ۷.۰۴ % ۰ ۰ %
۴۹ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ۴,۹۲۳ ۰.۱۳ % ۳,۲۸۷,۳۹۹ ۸۵.۰۶ % ۰ ۰ % ۱۷۷,۴۷۰ ۴.۵۹ % ۱۱۸,۲۶۷ ۳.۰۶ % ۲۷۶,۷۵۱ ۷.۱۶ % ۰ ۰ %
۵۰ ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ۵,۲۲۹ ۰.۱۳ % ۳,۳۸۵,۲۴۰ ۸۶.۳۲ % ۰ ۰ % ۵۰,۳۱۹ ۱.۲۸ % ۱۹۲,۳۷۶ ۴.۹۱ % ۲۸۸,۵۸۵ ۷.۳۶ % ۰ ۰ %