صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ۴۷,۱۹۰ ۱.۲۱ % ۳,۳۲۲,۲۹۲ ۸۵.۱ % ۰ ۰ % ۱۷۲,۵۵۶ ۴.۴۲ % ۲۷,۳۵۱ ۰.۵ % ۳۳۴,۴۰۵ ۸.۵۷ % ۷,۸۳۸ ۰.۲ %
۳۲ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ۴۷,۱۹۰ ۱.۲۱ % ۳,۳۲۱,۴۹۸ ۸۵.۱۶ % ۰ ۰ % ۱۶۹,۸۸۳ ۴.۳۶ % ۲۷,۳۴۴ ۰.۵ % ۳۳۴,۴۰۵ ۸.۵۷ % ۷,۸۳۸ ۰.۲ %
۳۳ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ۴۷,۱۹۰ ۱.۲۱ % ۳,۳۲۰,۷۰۴ ۸۵.۲۶ % ۰ ۰ % ۱۶۵,۱۹۷ ۴.۲۴ % ۲۷,۳۳۸ ۰.۵ % ۳۳۴,۴۰۵ ۸.۵۹ % ۷,۸۳۸ ۰.۲ %
۳۴ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ۴۱,۸۷۳ ۱.۰۹ % ۳,۳۱۸,۴۷۷ ۸۶.۱۴ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۲۹۱ ۳.۳ % ۲۷,۴۴۹ ۰.۵۱ % ۳۳۷,۱۸۰ ۸.۷۵ % ۷,۹۵۵ ۰.۲۱ %
۳۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ۴۰,۱۷۴ ۱.۰۳ % ۳,۳۱۸,۹۱۷ ۸۵.۶۴ % ۰ ۰ % ۱۵۶,۶۲۲ ۴.۰۴ % ۲۷,۲۵۱ ۰.۵ % ۳۳۲,۳۳۶ ۸.۵۸ % ۷,۷۶۴ ۰.۲ %
۳۶ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ۳۱,۵۸۵ ۰.۸۳ % ۳,۲۷۹,۶۱۱ ۸۶.۴۷ % ۰ ۰ % ۱۲۰,۵۵۶ ۳.۱۸ % ۲۷,۳۳۶ ۰.۵۱ % ۳۳۳,۵۶۵ ۸.۸ % ۷,۸۵۵ ۰.۲۱ %
۳۷ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ ۳۲,۹۸۵ ۰.۸۷ % ۳,۲۷۸,۸۲۲ ۸۶.۳۹ % ۰ ۰ % ۱۱۵,۴۹۷ ۳.۰۴ % ۲۷,۵۵۴ ۰.۵۱ % ۳۴۰,۵۷۵ ۸.۹۷ % ۸,۰۷۹ ۰.۲۱ %
۳۸ ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ ۳۱,۳۶۲ ۰.۸۳ % ۳,۲۷۶,۲۱۷ ۸۶.۵۵ % ۰ ۰ % ۱۱۰,۰۵۸ ۲.۹۱ % ۲۷,۵۲۲ ۰.۵۱ % ۳۴۰,۱۰۴ ۸.۹۸ % ۸,۰۵۴ ۰.۲۱ %
۳۹ ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ ۳۱,۳۶۲ ۰.۸۳ % ۳,۲۷۵,۴۲۸ ۸۶.۵۵ % ۰ ۰ % ۱۰۹,۹۹۸ ۲.۹۱ % ۲۷,۵۱۶ ۰.۵۱ % ۳۴۰,۱۰۴ ۸.۹۹ % ۸,۰۵۴ ۰.۲۱ %
۴۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ ۳۱,۳۶۲ ۰.۸۳ % ۳,۲۷۴,۶۳۹ ۸۶.۸۳ % ۰ ۰ % ۹۷,۸۹۱ ۲.۶ % ۲۷,۵۱۰ ۰.۵۲ % ۳۴۰,۱۰۴ ۹.۰۲ % ۸,۰۵۴ ۰.۲۱ %