صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۴۵,۷۷۲ ۰.۹۴ % ۳,۵۱۸,۱۴۹ ۷۲.۱۲ % ۰ ۰ % ۹۶۵,۸۵۷ ۱۹.۸ % ۲۷,۱۸۳ ۰.۴ % ۳۲۱,۱۹۳ ۶.۵۸ % ۷,۶۳۹ ۰.۱۶ %
۲۲ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ۴۵,۳۱۹ ۰.۹۹ % ۳,۴۶۸,۴۹۲ ۷۶.۳۹ % ۰ ۰ % ۶۸۰,۷۳۰ ۱۴.۹۹ % ۲۷,۲۳۰ ۰.۴۳ % ۳۱۹,۰۱۶ ۷.۰۳ % ۷,۶۸۵ ۰.۱۷ %
۲۳ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ۴۳,۴۹۵ ۱.۰۱ % ۳,۴۱۶,۳۵۵ ۷۹.۲۹ % ۰ ۰ % ۵۱۳,۶۸۲ ۱۱.۹۲ % ۲۶,۹۸۹ ۰.۴۵ % ۳۰۸,۰۵۸ ۷.۱۵ % ۷,۴۴۵ ۰.۱۷ %
۲۴ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ۴۳,۴۹۵ ۱.۰۱ % ۳,۴۱۵,۵۵۶ ۷۹.۳۵ % ۰ ۰ % ۵۱۰,۲۴۵ ۱۱.۸۵ % ۲۶,۹۹۰ ۰.۴۵ % ۳۰۸,۰۵۸ ۷.۱۶ % ۷,۴۴۵ ۰.۱۷ %
۲۵ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۴۳,۴۹۵ ۱.۰۱ % ۳,۴۱۴,۷۵۷ ۷۹.۴۶ % ۰ ۰ % ۵۰۴,۳۳۲ ۱۱.۷۴ % ۲۶,۹۹۰ ۰.۴۵ % ۳۰۸,۰۵۸ ۷.۱۷ % ۷,۴۴۵ ۰.۱۷ %
۲۶ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ۴۸,۴۶۰ ۱.۱۲ % ۳,۳۹۳,۶۶۵ ۷۸.۰۵ % ۰ ۰ % ۵۷۰,۵۶۷ ۱۳.۱۲ % ۲۶,۹۸۴ ۰.۴۵ % ۳۰۸,۴۹۹ ۷.۰۹ % ۷,۴۴۵ ۰.۱۷ %
۲۷ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ۴۸,۶۳۳ ۱.۲ % ۳,۳۲۸,۰۸۵ ۸۱.۷۱ % ۰ ۰ % ۳۵۱,۲۶۱ ۸.۶۲ % ۲۷,۱۸۳ ۰.۴۸ % ۳۱۷,۸۲۳ ۷.۸ % ۷,۶۵۱ ۰.۱۹ %
۲۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ۴۷,۱۷۲ ۱.۲ % ۳,۳۲۸,۰۴۹ ۸۴.۷۵ % ۰ ۰ % ۲۰۸,۵۲۵ ۵.۳۱ % ۲۷,۰۵۸ ۰.۵ % ۳۱۶,۲۲۲ ۸.۰۵ % ۷,۵۳۲ ۰.۱۹ %
۲۹ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۴۶,۷۱۲ ۱.۲ % ۳,۳۲۵,۳۴۶ ۸۵.۱۷ % ۰ ۰ % ۱۸۱,۷۶۲ ۴.۶۶ % ۲۷,۱۴۶ ۰.۵ % ۳۲۳,۳۰۹ ۸.۲۸ % ۷,۶۲۷ ۰.۲ %