صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۳۲۱,۱۹۳ ۶.۵۸ % ۴۵,۷۷۲ ۰.۹۴ % ۳,۵۱۸,۱۴۹ ۷۲.۱۲ % ۰ ۰ % ۹۶۵,۸۵۷ ۱۹.۸ % ۱۹,۵۴۴ ۰.۴ % ۷,۶۳۹ ۰.۱۶ %
۲۲ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ۳۱۹,۰۱۶ ۷.۰۳ % ۴۵,۳۱۹ ۰.۹۹ % ۳,۴۶۸,۴۹۲ ۷۶.۳۹ % ۰ ۰ % ۶۸۰,۷۳۰ ۱۴.۹۹ % ۱۹,۵۴۴ ۰.۴۳ % ۷,۶۸۵ ۰.۱۷ %
۲۳ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ۳۰۸,۰۵۸ ۷.۱۵ % ۴۳,۴۹۵ ۱.۰۱ % ۳,۴۱۶,۳۵۵ ۷۹.۲۹ % ۰ ۰ % ۵۱۳,۶۸۲ ۱۱.۹۲ % ۱۹,۵۴۴ ۰.۴۵ % ۷,۴۴۵ ۰.۱۷ %
۲۴ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ۳۰۸,۰۵۸ ۷.۱۶ % ۴۳,۴۹۵ ۱.۰۱ % ۳,۴۱۵,۵۵۶ ۷۹.۳۵ % ۰ ۰ % ۵۱۰,۲۴۵ ۱۱.۸۵ % ۱۹,۵۴۵ ۰.۴۵ % ۷,۴۴۵ ۰.۱۷ %
۲۵ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۳۰۸,۰۵۸ ۷.۱۷ % ۴۳,۴۹۵ ۱.۰۱ % ۳,۴۱۴,۷۵۷ ۷۹.۴۶ % ۰ ۰ % ۵۰۴,۳۳۲ ۱۱.۷۴ % ۱۹,۵۴۵ ۰.۴۵ % ۷,۴۴۵ ۰.۱۷ %
۲۶ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ۳۰۸,۴۹۹ ۷.۰۹ % ۴۸,۴۶۰ ۱.۱۲ % ۳,۳۹۳,۶۶۵ ۷۸.۰۵ % ۰ ۰ % ۵۷۰,۵۶۷ ۱۳.۱۲ % ۱۹,۵۳۸ ۰.۴۵ % ۷,۴۴۵ ۰.۱۷ %
۲۷ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ۳۱۷,۸۲۳ ۷.۸ % ۴۸,۶۳۳ ۱.۲ % ۳,۳۲۸,۰۸۵ ۸۱.۷۱ % ۰ ۰ % ۳۵۱,۲۶۱ ۸.۶۲ % ۱۹,۵۳۲ ۰.۴۸ % ۷,۶۵۱ ۰.۱۹ %
۲۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ۳۱۶,۲۲۲ ۸.۰۵ % ۴۷,۱۷۲ ۱.۲ % ۳,۳۲۸,۰۴۹ ۸۴.۷۵ % ۰ ۰ % ۲۰۸,۵۲۵ ۵.۳۱ % ۱۹,۵۲۵ ۰.۵ % ۷,۵۳۲ ۰.۱۹ %
۲۹ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۳۲۳,۳۰۹ ۸.۲۸ % ۴۶,۷۱۲ ۱.۲ % ۳,۳۲۵,۳۴۶ ۸۵.۱۷ % ۰ ۰ % ۱۸۱,۷۶۲ ۴.۶۶ % ۱۹,۵۱۹ ۰.۵ % ۷,۶۲۷ ۰.۲ %