صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ ۲۶۳,۸۴۲ ۶.۵۹ % ۴,۲۶۱ ۰.۱۱ % ۳,۶۱۶,۲۶۱ ۹۰.۳۸ % ۰ ۰ % ۹۷,۴۲۰ ۲.۴۳ % ۱۹,۲۶۸ ۰.۴۸ % ۰ ۰ %
۷۲ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ ۲۵۹,۴۳۲ ۶.۴۹ % ۴,۲۶۲ ۰.۱۱ % ۳,۶۱۴,۶۱۵ ۹۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۹۷,۳۹۸ ۲.۴۴ % ۱۹,۲۶۲ ۰.۴۸ % ۰ ۰ %
۷۳ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ ۲۵۶,۳۹۷ ۶.۴۶ % ۴,۱۹۸ ۰.۱۱ % ۳,۶۱۲,۳۳۳ ۹۱.۰۷ % ۰ ۰ % ۷۴,۲۹۰ ۱.۸۷ % ۱۹,۲۵۶ ۰.۴۹ % ۰ ۰ %
۷۴ ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ ۲۵۸,۷۶۵ ۶.۵۱ % ۴,۱۳۹ ۰.۱ % ۳,۶۰۸,۰۲۸ ۹۰.۷۸ % ۰ ۰ % ۸۴,۲۰۲ ۲.۱۲ % ۱۹,۲۵۰ ۰.۴۸ % ۰ ۰ %
۷۵ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ۲۵۸,۷۶۵ ۶.۵۱ % ۴,۱۳۹ ۰.۱۱ % ۳,۶۰۷,۱۹۴ ۹۰.۸ % ۰ ۰ % ۸۳,۳۳۳ ۲.۱ % ۱۹,۲۴۴ ۰.۴۸ % ۰ ۰ %
۷۶ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ۲۵۸,۷۶۵ ۶.۵۲ % ۴,۱۳۹ ۰.۱۱ % ۳,۶۰۶,۳۶۱ ۹۰.۸۹ % ۰ ۰ % ۷۹,۳۲۱ ۲ % ۱۹,۲۳۸ ۰.۴۸ % ۰ ۰ %
۷۷ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ۲۵۰,۸۶۳ ۶.۲۳ % ۴,۰۱۹ ۰.۱ % ۳,۶۰۳,۳۲۲ ۸۹.۵۳ % ۰ ۰ % ۱۴۷,۲۶۰ ۳.۶۶ % ۱۹,۲۳۲ ۰.۴۸ % ۰ ۰ %
۷۸ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ۲۴۹,۲۹۳ ۶.۳۵ % ۳,۹۵۳ ۰.۱ % ۳,۵۵۳,۹۶۲ ۹۰.۴۷ % ۰ ۰ % ۱۰۱,۸۳۲ ۲.۵۹ % ۱۹,۲۲۶ ۰.۴۹ % ۰ ۰ %
۷۹ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۲۵۰,۶۵۹ ۶.۲۵ % ۳,۹۳۶ ۰.۱ % ۳,۵۵۱,۱۹۸ ۸۸.۵۵ % ۰ ۰ % ۱۸۶,۹۷۱ ۴.۶۶ % ۱۷,۴۸۵ ۰.۴۴ % ۰ ۰ %
۸۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۲۴۷,۰۴۷ ۶.۱۸ % ۳,۹۴۶ ۰.۱ % ۳,۵۳۹,۴۷۳ ۸۸.۵۴ % ۰ ۰ % ۱۸۹,۵۲۶ ۴.۷۴ % ۱۷,۴۸۰ ۰.۴۴ % ۰ ۰ %