صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ ۴,۲۶۱ ۰.۱۱ % ۳,۶۱۶,۲۶۱ ۹۰.۳۸ % ۰ ۰ % ۹۷,۴۲۰ ۲.۴۳ % ۱۹,۲۶۸ ۰.۴۸ % ۲۶۳,۸۴۲ ۶.۵۹ % ۰ ۰ %
۷۲ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ ۴,۲۶۲ ۰.۱۱ % ۳,۶۱۴,۶۱۵ ۹۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۹۷,۳۹۸ ۲.۴۴ % ۱۹,۲۶۲ ۰.۴۸ % ۲۵۹,۴۳۲ ۶.۴۹ % ۰ ۰ %
۷۳ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ ۴,۱۹۸ ۰.۱۱ % ۳,۶۱۲,۳۳۳ ۹۱.۰۷ % ۰ ۰ % ۷۴,۲۹۰ ۱.۸۷ % ۱۹,۲۵۶ ۰.۴۹ % ۲۵۶,۳۹۷ ۶.۴۶ % ۰ ۰ %
۷۴ ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ ۴,۱۳۹ ۰.۱ % ۳,۶۰۸,۰۲۸ ۹۰.۷۸ % ۰ ۰ % ۸۴,۲۰۲ ۲.۱۲ % ۱۹,۲۵۰ ۰.۴۸ % ۲۵۸,۷۶۵ ۶.۵۱ % ۰ ۰ %
۷۵ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ۴,۱۳۹ ۰.۱۱ % ۳,۶۰۷,۱۹۴ ۹۰.۸ % ۰ ۰ % ۸۳,۳۳۳ ۲.۱ % ۱۹,۲۴۴ ۰.۴۸ % ۲۵۸,۷۶۵ ۶.۵۱ % ۰ ۰ %
۷۶ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ۴,۱۳۹ ۰.۱۱ % ۳,۶۰۶,۳۶۱ ۹۰.۸۹ % ۰ ۰ % ۷۹,۳۲۱ ۲ % ۱۹,۲۳۸ ۰.۴۸ % ۲۵۸,۷۶۵ ۶.۵۲ % ۰ ۰ %
۷۷ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ۴,۰۱۹ ۰.۱ % ۳,۶۰۳,۳۲۲ ۸۹.۵۳ % ۰ ۰ % ۱۴۷,۲۶۰ ۳.۶۶ % ۱۹,۲۳۲ ۰.۴۸ % ۲۵۰,۸۶۳ ۶.۲۳ % ۰ ۰ %
۷۸ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ۳,۹۵۳ ۰.۱ % ۳,۵۵۳,۹۶۲ ۹۰.۴۷ % ۰ ۰ % ۱۰۱,۸۳۲ ۲.۵۹ % ۱۹,۲۲۶ ۰.۴۹ % ۲۴۹,۲۹۳ ۶.۳۵ % ۰ ۰ %
۷۹ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۳,۹۳۶ ۰.۱ % ۳,۵۵۱,۱۹۸ ۸۸.۵۵ % ۰ ۰ % ۱۸۶,۹۷۱ ۴.۶۶ % ۱۷,۴۸۵ ۰.۴۴ % ۲۵۰,۶۵۹ ۶.۲۵ % ۰ ۰ %
۸۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۳,۹۴۶ ۰.۱ % ۳,۵۳۹,۴۷۳ ۸۸.۵۴ % ۰ ۰ % ۱۸۹,۵۲۶ ۴.۷۴ % ۱۷,۴۸۰ ۰.۴۴ % ۲۴۷,۰۴۷ ۶.۱۸ % ۰ ۰ %