صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ۲۳۷,۰۲۴ ۵.۹۹ % ۳,۸۳۶ ۰.۱ % ۳,۵۳۷,۲۳۳ ۸۹.۳۷ % ۰ ۰ % ۱۶۲,۲۲۶ ۴.۱ % ۱۷,۴۷۵ ۰.۴۴ % ۰ ۰ %
۸۲ ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ۲۳۷,۰۲۴ ۵.۹۹ % ۳,۸۳۶ ۰.۱ % ۳,۵۳۶,۴۲۶ ۸۹.۴۱ % ۰ ۰ % ۱۶۰,۵۹۱ ۴.۰۶ % ۱۷,۴۷۰ ۰.۴۴ % ۰ ۰ %
۸۳ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ۲۳۷,۰۲۴ ۶ % ۳,۸۳۶ ۰.۱ % ۳,۵۳۵,۶۱۲ ۸۹.۴۹ % ۰ ۰ % ۱۵۶,۸۳۶ ۳.۹۷ % ۱۷,۴۶۵ ۰.۴۴ % ۰ ۰ %
۸۴ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ۲۳۲,۲۸۱ ۵.۹۴ % ۳,۷۹۶ ۰.۰۹ % ۳,۵۲۸,۴۸۰ ۹۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۱۳۱,۰۰۵ ۳.۳۵ % ۱۷,۴۶۰ ۰.۴۵ % ۰ ۰ %
۸۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۲۳۴,۹۲۱ ۵.۹۷ % ۳,۸۰۷ ۰.۱ % ۳,۵۱۲,۳۲۸ ۸۹.۳۱ % ۰ ۰ % ۱۶۴,۲۷۰ ۴.۱۸ % ۱۷,۴۵۵ ۰.۴۴ % ۰ ۰ %
۸۶ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۲۳۰,۸۹۹ ۵.۹۱ % ۳,۵۹۵ ۰.۰۹ % ۳,۵۰۵,۹۵۱ ۸۹.۷۲ % ۰ ۰ % ۱۴۹,۸۳۶ ۳.۸۳ % ۱۷,۴۵۰ ۰.۴۵ % ۰ ۰ %
۸۷ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۲۳۰,۸۹۹ ۵.۹۳ % ۳,۵۹۵ ۰.۰۹ % ۳,۵۰۵,۱۱۹ ۸۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۱۳۸,۶۵۵ ۳.۵۶ % ۱۷,۴۴۵ ۰.۴۵ % ۰ ۰ %
۸۸ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ۲۳۰,۸۹۹ ۵.۹۱ % ۳,۵۹۵ ۰.۰۹ % ۳,۵۰۴,۲۲۷ ۸۹.۶۴ % ۰ ۰ % ۱۵۲,۸۷۷ ۳.۹۱ % ۱۷,۴۴۰ ۰.۴۵ % ۰ ۰ %
۸۹ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ۲۳۰,۸۹۹ ۵.۹۱ % ۳,۵۹۵ ۰.۰۹ % ۳,۵۰۳,۴۱۷ ۸۹.۶۶ % ۰ ۰ % ۱۵۲,۲۰۳ ۳.۹ % ۱۷,۴۳۵ ۰.۴۵ % ۰ ۰ %
۹۰ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ۲۳۰,۸۹۹ ۵.۹۱ % ۳,۵۹۵ ۰.۰۹ % ۳,۵۰۳,۴۱۷ ۸۹.۶۶ % ۰ ۰ % ۱۵۲,۲۰۳ ۳.۹ % ۱۷,۴۳۵ ۰.۴۵ % ۰ ۰ %