صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱ ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ۲۳۰,۸۹۹ ۵.۹۱ % ۳,۵۹۵ ۰.۰۹ % ۳,۵۰۲,۶۰۸ ۸۹.۶۷ % ۰ ۰ % ۱۵۱,۵۸۶ ۳.۸۸ % ۱۷,۴۳۰ ۰.۴۵ % ۰ ۰ %
۹۲ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ۲۳۰,۸۹۹ ۵.۹۲ % ۳,۵۹۵ ۰.۰۹ % ۳,۵۰۱,۸۰۰ ۸۹.۷۱ % ۰ ۰ % ۱۴۹,۷۰۴ ۳.۸۴ % ۱۷,۴۲۵ ۰.۴۵ % ۰ ۰ %
۹۳ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۲۳۰,۸۹۹ ۵.۹۲ % ۳,۵۹۵ ۰.۰۹ % ۳,۵۰۰,۹۷۳ ۸۹.۷۹ % ۰ ۰ % ۱۴۶,۲۹۷ ۳.۷۵ % ۱۷,۴۲۱ ۰.۴۵ % ۰ ۰ %
۹۴ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ۲۲۸,۸۰۶ ۵.۸۸ % ۳,۶۲۳ ۰.۰۹ % ۳,۴۹۸,۳۳۵ ۸۹.۸۳ % ۰ ۰ % ۱۴۶,۲۹۶ ۳.۷۶ % ۱۷,۴۱۶ ۰.۴۵ % ۰ ۰ %
۹۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ۲۳۲,۹۱۸ ۶.۰۲ % ۳,۶۹۹ ۰.۱ % ۳,۴۹۵,۷۲۰ ۹۰.۳۹ % ۰ ۰ % ۱۱۷,۵۹۴ ۳.۰۴ % ۱۷,۳۴۳ ۰.۴۵ % ۰ ۰ %
۹۶ ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ۲۳۳,۰۴۳ ۶.۰۹ % ۳,۶۵۵ ۰.۱ % ۳,۴۹۰,۹۵۴ ۹۱.۲۸ % ۰ ۰ % ۷۹,۳۱۱ ۲.۰۷ % ۱۷,۳۳۹ ۰.۴۵ % ۰ ۰ %
۹۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ ۲۳۳,۰۴۳ ۶.۱ % ۳,۶۵۵ ۰.۰۹ % ۳,۴۹۰,۱۵۰ ۹۱.۳۱ % ۰ ۰ % ۷۸,۳۱۷ ۲.۰۵ % ۱۷,۳۳۴ ۰.۴۵ % ۰ ۰ %
۹۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ۲۳۳,۰۴۳ ۶.۱ % ۳,۶۵۵ ۰.۰۹ % ۳,۴۸۹,۳۴۶ ۹۱.۳۲ % ۰ ۰ % ۷۷,۷۰۷ ۲.۰۳ % ۱۷,۳۲۹ ۰.۴۵ % ۰ ۰ %
۹۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ ۲۳۵,۵۷۱ ۶.۱۶ % ۳,۱۰۳ ۰.۰۸ % ۳,۴۸۶,۸۳۰ ۹۱.۱۹ % ۰ ۰ % ۸۰,۹۷۰ ۲.۱۲ % ۱۷,۳۲۵ ۰.۴۵ % ۰ ۰ %
۱۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ۲۳۷,۸۵۱ ۶.۱۶ % ۳,۱۱۴ ۰.۰۸ % ۳,۵۵۷,۸۳۴ ۹۲.۱۳ % ۰ ۰ % ۲۵,۴۷۷ ۰.۶۶ % ۳۷,۳۳۱ ۰.۹۷ % ۰ ۰ %