صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1461 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/04/15 10,084 10,069 10,007 -62 0 88,393,363 0 22,423,982 65,969,381 664,269,960,626
1462 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/04/14 10,084 10,069 10,007 -62 528,570 88,393,363 0 22,423,982 65,969,381 664,256,031,733
1463 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/04/13 10,083 10,069 10,006 -63 601,709 87,864,793 15,366 22,423,982 65,440,811 658,912,585,652
1464 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/04/12 10,078 10,063 10,013 -50 781,253 87,263,084 141,869 22,408,616 64,854,468 652,655,075,419
1465 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/04/11 10,074 10,059 9,999 -60 286,956 86,481,831 228,153 22,266,747 64,215,084 645,930,216,086
1466 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/04/10 10,068 10,053 9,991 -62 565,398 86,194,875 261,882 22,038,594 64,156,281 644,986,303,698
1467 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/04/09 10,063 10,048 9,974 -74 0 85,629,477 166,435 21,776,712 63,852,765 641,588,198,988
1468 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/04/08 10,042 10,027 9,966 -61 0 85,629,477 0 21,610,277 64,019,200 641,939,027,708
1469 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/04/07 10,042 10,027 9,966 -61 976,443 85,629,477 0 21,610,277 64,019,200 641,924,824,757
1470 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/04/06 10,041 10,027 9,964 -63 830,387 84,653,034 126,268 21,610,277 63,042,757 632,106,206,551
1471 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/04/05 10,041 10,026 9,960 -66 781,712 83,822,647 170,819 21,484,009 62,338,638 625,019,784,932
1472 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/04/04 10,036 10,022 9,952 -70 1,443,642 83,040,935 574,435 21,313,190 61,727,745 618,611,199,199
1473 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/04/03 10,031 10,016 9,962 -54 1,202,832 81,597,293 3,190,658 20,738,755 60,858,538 609,543,400,799
1474 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/04/02 10,025 10,010 9,946 -64 0 80,394,461 1,403,169 17,548,097 62,846,364 629,095,560,684
1475 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/04/01 10,015 10,000 9,935 -65 0 80,394,461 0 16,144,928 64,249,533 642,489,333,543
1476 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/03/31 10,183 10,169 10,104 -65 773,747 80,394,461 0 16,144,928 64,249,533 653,324,460,051
1477 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/03/31 10,014 10,000 9,935 -65 773,747 80,394,461 0 16,144,928 64,249,533 642,466,288,974
1478 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/03/30 10,183 10,168 10,103 -65 958,243 79,620,714 29,226 16,144,928 63,475,786 645,445,416,196
1479 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/03/29 10,172 10,158 10,091 -67 693,553 78,662,471 848,550 16,115,702 62,546,769 635,326,772,497
1480 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/03/28 10,167 10,152 10,076 -76 2,892,529 77,968,918 322,171 15,267,152 62,701,766 636,568,173,697