صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1441 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/05/03 10,032 10,017 9,886 -131 735,614 99,100,049 16,175 35,949,014 63,151,035 632,580,358,416
1442 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/05/02 10,026 10,011 9,874 -137 3,524,607 98,364,435 349,362 35,932,839 62,431,596 625,027,739,452
1443 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/05/01 10,021 10,006 9,865 -141 727,331 94,839,828 142,218 35,583,477 59,256,351 592,914,839,406
1444 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/04/31 10,179 10,164 10,026 -138 488,847 94,112,497 261,421 35,441,259 58,671,238 596,339,115,394
1445 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/04/31 10,015 10,000 9,861 -139 488,847 94,112,497 261,421 35,441,259 58,671,238 586,717,032,362
1446 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/04/30 10,173 10,159 10,024 -135 0 93,623,650 309,266 35,179,838 58,443,812 593,704,504,393
1447 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/04/29 10,158 10,144 10,030 -114 0 93,623,650 0 34,870,572 58,753,078 595,967,830,022
1448 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/04/28 10,158 10,144 10,030 -114 493,786 93,623,650 0 34,870,572 58,753,078 595,969,960,384
1449 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/04/27 10,158 10,144 10,029 -115 116,837 93,129,864 139,531 34,870,572 58,259,292 590,956,232,652
1450 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/04/26 10,151 10,137 9,996 -141 764,467 93,013,027 112,085 34,731,041 58,281,986 590,784,716,827
1451 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/04/25 10,146 10,132 9,999 -133 572,421 92,248,560 6,273,818 34,618,956 57,629,604 583,913,193,509
1452 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/04/24 10,142 10,127 9,994 -133 235,646 91,676,139 259,127 28,345,138 63,331,001 641,375,727,961
1453 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/04/23 10,137 10,122 9,997 -125 0 91,440,493 599,279 28,086,011 63,354,482 641,278,453,406
1454 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/04/22 10,116 10,101 9,990 -111 0 91,440,493 0 27,486,732 63,953,761 646,015,789,442
1455 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/04/21 10,116 10,101 9,990 -111 192,675 91,440,493 0 27,486,732 63,953,761 646,014,392,198
1456 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/04/20 10,116 10,101 9,991 -110 254,806 91,247,818 312,351 27,486,732 63,761,086 644,063,938,882
1457 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/04/19 10,115 10,100 9,989 -111 0 90,993,012 800,961 27,174,381 63,818,631 644,582,415,350
1458 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/04/18 10,106 10,091 9,991 -100 420,413 90,993,012 0 26,373,420 64,619,592 652,064,232,945
1459 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/04/17 10,105 10,091 9,991 -100 2,179,236 90,572,599 676,842 26,373,420 64,199,179 647,808,266,308
1460 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/04/16 10,099 10,084 9,994 -90 0 88,393,363 3,272,596 25,696,578 62,696,785 632,264,746,779