صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1421 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/05/23 10,143 10,128 9,944 -184 452,611 106,866,084 187,565 57,215,724 49,650,360 502,844,907,968
1422 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/05/22 10,137 10,122 9,947 -175 418,297 106,413,473 501,336 57,028,159 49,385,314 499,889,497,662
1423 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/05/21 10,131 10,116 9,943 -173 571,943 105,995,176 1,037,075 56,526,823 49,468,353 500,432,480,872
1424 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/05/20 10,126 10,111 9,923 -188 0 105,423,233 1,238,738 55,489,748 49,933,485 504,852,933,080
1425 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/05/19 10,109 10,094 9,945 -149 0 105,423,233 0 54,251,010 51,172,223 516,508,350,445
1426 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/05/18 10,109 10,094 9,945 -149 165,191 105,423,233 0 54,251,010 51,172,223 516,524,332,509
1427 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/05/17 10,109 10,094 9,946 -148 178,554 105,258,042 207,432 54,251,010 51,007,032 514,870,413,383
1428 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/05/16 10,103 10,089 9,939 -150 128,478 105,079,488 661,852 54,043,578 51,035,910 514,881,291,932
1429 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/05/15 10,098 10,083 9,915 -168 306,523 104,951,010 753,022 53,381,726 51,569,284 519,982,682,768
1430 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/05/14 10,091 10,077 9,947 -130 736,860 104,644,487 7,271,608 52,628,704 52,015,783 524,182,153,720
1431 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/05/13 10,087 10,072 9,943 -129 0 103,907,627 376,352 45,357,096 58,550,531 589,721,474,972
1432 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/05/12 10,072 10,057 9,930 -127 0 103,907,627 0 44,980,744 58,926,883 592,627,147,164
1433 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/05/11 10,071 10,057 9,930 -127 749,792 103,907,627 0 44,980,744 58,926,883 592,613,920,106
1434 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/05/10 10,071 10,056 9,928 -128 1,162,217 103,157,835 181,837 44,980,744 58,177,091 585,049,558,199
1435 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/05/09 10,065 10,051 9,933 -118 379,129 101,995,618 903,979 44,798,907 57,196,711 574,868,613,989
1436 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/05/08 10,059 10,044 9,909 -135 321,816 101,616,489 2,753,069 43,894,928 57,721,561 579,781,631,144
1437 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/05/07 10,054 10,038 9,910 -128 1,271,326 101,294,673 1,169,919 41,141,859 60,152,814 603,825,781,403
1438 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/05/06 10,047 10,032 9,894 -138 0 100,023,347 4,022,926 39,971,940 60,051,407 602,446,065,301
1439 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/05/05 10,032 10,017 9,888 -129 0 100,023,347 0 35,949,014 64,074,333 641,845,749,826
1440 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/05/04 10,032 10,017 9,888 -129 923,298 100,023,347 0 35,949,014 64,074,333 641,844,281,493