صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1361 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/07/19 10,123 10,107 10,075 -32 632,666 135,146,167 0 86,221,762 48,924,405 494,497,827,075
1362 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/07/18 10,122 10,107 10,074 -33 240,569 134,513,501 158,103 86,221,762 48,291,739 488,065,841,299
1363 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/07/17 10,115 10,099 10,057 -42 322,752 134,272,932 25,023 86,063,659 48,209,273 486,884,901,644
1364 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/07/16 10,107 10,091 10,066 -25 314,779 133,950,180 125,361 86,038,636 47,911,544 483,468,750,039
1365 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/07/15 10,100 10,084 10,064 -20 1,440,172 133,635,401 162,539 85,913,275 47,722,126 481,230,927,761
1366 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/07/14 10,096 10,080 10,041 -39 0 132,195,229 527,873 85,750,736 46,444,493 468,149,631,833
1367 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/07/13 10,085 10,069 10,030 -39 0 132,195,229 0 85,222,863 46,972,366 472,952,021,966
1368 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/07/12 10,084 10,068 10,029 -39 180,930 132,195,229 0 85,222,863 46,972,366 472,922,935,708
1369 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/07/11 10,083 10,067 10,028 -39 814,504 132,014,299 181,657 85,222,863 46,791,436 471,069,584,838
1370 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/07/10 10,076 10,060 9,988 -72 919,428 131,199,795 455,139 85,041,206 46,158,589 464,358,601,358
1371 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/07/09 10,076 10,057 9,957 -100 44,500 130,280,367 3,201,255 84,586,067 45,694,300 459,556,461,226
1372 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/07/08 10,066 10,050 9,949 -101 142,586 130,235,867 1,595,628 81,384,812 48,851,055 490,934,071,540
1373 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/07/07 10,061 10,045 9,953 -92 0 130,093,281 2,299,807 79,789,184 50,304,097 505,292,777,211
1374 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/07/06 10,045 10,030 9,947 -83 0 130,093,281 0 77,489,377 52,603,904 527,620,517,153
1375 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/07/05 10,045 10,030 9,947 -83 167,609 130,093,281 0 77,489,377 52,603,904 527,620,927,064
1376 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/07/04 10,045 10,030 9,948 -82 3,288,562 129,925,672 786,267 77,489,377 52,436,295 525,937,737,831
1377 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/07/03 10,038 10,023 9,942 -81 311,893 126,637,110 995,061 76,703,110 49,934,000 500,466,101,678
1378 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/07/02 10,032 10,017 9,926 -91 1,559,999 126,325,217 599,637 75,708,049 50,617,168 507,006,931,598
1379 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/07/01 10,024 10,009 9,909 -100 475,564 124,765,218 882,282 75,108,412 49,656,806 497,010,297,080
1380 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/06/31 10,181 10,165 10,056 -109 0 124,289,654 287,635 74,226,130 50,063,524 508,913,099,092