صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1381 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/06/31 10,181 10,165 10,056 -109 0 124,289,654 287,635 74,226,130 50,063,524 508,913,099,092
1382 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/06/30 10,163 10,147 10,076 -71 0 124,289,654 0 73,938,495 50,351,159 510,935,798,880
1383 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/06/29 10,163 10,147 10,076 -71 0 124,289,654 0 73,938,495 50,351,159 510,936,643,551
1384 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/06/28 10,163 10,147 10,076 -71 387,910 124,289,654 0 73,938,495 50,351,159 510,937,504,268
1385 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/06/27 10,163 10,147 10,075 -72 515,139 123,901,744 165,048 73,938,495 49,963,249 506,996,049,786
1386 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/06/26 10,155 10,140 10,054 -86 2,056,927 123,386,605 380,422 73,773,447 49,613,158 503,070,712,560
1387 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/06/25 10,149 10,134 10,043 -91 308,094 121,329,678 524,551 73,393,025 47,936,653 485,782,504,125
1388 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/06/24 10,143 10,128 10,036 -92 0 121,021,584 300,535 72,868,474 48,153,110 487,711,288,137
1389 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/06/23 10,128 10,114 10,029 -85 0 121,021,584 0 72,567,939 48,453,645 490,042,568,717
1390 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/06/22 10,128 10,114 10,029 -85 333,745 121,021,584 0 72,567,939 48,453,645 490,042,949,830
1391 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/06/21 10,129 10,114 10,029 -85 612,889 120,687,839 240,320 72,567,939 48,119,900 486,677,945,159
1392 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/06/20 10,123 10,108 10,030 -78 5,698,809 120,074,950 881,457 72,327,619 47,747,331 482,641,290,935
1393 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/06/19 10,117 10,101 10,029 -72 272,657 114,376,141 1,040,392 71,446,162 42,929,979 433,647,000,167
1394 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/06/18 10,112 10,097 10,019 -78 228,396 114,103,484 958,762 70,405,770 43,697,714 441,203,960,688
1395 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/06/17 10,106 10,091 10,002 -89 0 113,875,088 739,519 69,447,008 44,428,080 448,338,078,443
1396 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/06/16 10,091 10,076 9,992 -84 0 113,875,088 0 68,707,489 45,167,599 455,112,114,968
1397 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/06/15 10,091 10,076 9,992 -84 135,775 113,875,088 0 68,707,489 45,167,599 455,116,702,266
1398 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/06/14 10,091 10,076 9,993 -83 148,444 113,739,313 250,564 68,707,489 45,031,824 453,751,200,157
1399 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/06/13 10,086 10,072 9,985 -87 955,453 113,590,869 605,190 68,456,925 45,133,944 454,580,918,169
1400 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/06/12 10,079 10,064 9,975 -89 401,337 112,635,416 418,001 67,851,735 44,783,681 450,704,210,723