صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1521 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/02/19 10,118 10,103 10,085 -18 321,273 40,221,794 0 5,869,915 34,351,879 347,061,022,621
1522 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/02/18 10,112 10,097 10,063 -34 922,719 39,900,521 3,000 5,869,915 34,030,606 343,624,021,734
1523 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/02/17 10,107 10,092 10,065 -27 374,205 38,977,802 1,479 5,866,915 33,110,887 334,165,713,371
1524 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/02/16 10,101 10,087 10,057 -30 379,968 38,603,597 525,300 5,865,436 32,738,161 330,227,607,625
1525 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/02/15 10,096 10,082 10,042 -40 0 38,223,629 252,176 5,340,136 32,883,493 331,516,300,247
1526 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/02/14 10,076 10,062 10,030 -32 0 38,223,629 0 5,087,960 33,135,669 333,397,716,611
1527 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/02/13 10,076 10,061 10,030 -31 0 38,223,629 0 5,087,960 33,135,669 333,384,647,185
1528 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/02/12 10,075 10,061 10,029 -32 89,459 38,223,629 0 5,087,960 33,135,669 333,371,604,783
1529 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/02/11 10,075 10,060 10,029 -31 580,397 38,134,170 38,247 5,087,960 33,046,210 332,457,309,662
1530 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/02/10 10,070 10,055 10,008 -47 738,357 37,553,773 200 5,049,713 32,504,060 326,838,489,408
1531 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/02/09 10,064 10,050 10,023 -27 492,286 36,815,416 662 5,049,513 31,765,903 319,247,633,265
1532 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/02/08 10,059 10,045 10,017 -28 0 36,323,130 54,749 5,048,851 31,274,279 314,137,437,696
1533 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/02/07 10,045 10,031 10,009 -22 0 36,323,130 0 4,994,102 31,329,028 314,255,764,142
1534 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/02/06 10,044 10,031 10,009 -22 1,834,723 36,323,130 0 4,994,102 31,329,028 314,246,123,364
1535 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/02/05 10,044 10,029 10,007 -22 1,379,564 34,488,407 24,653 4,994,102 29,494,305 295,808,865,896
1536 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/02/04 10,038 10,024 9,973 -51 1,448,080 33,108,843 809,067 4,969,449 28,139,394 282,055,178,971
1537 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/02/03 10,032 10,017 9,981 -36 934,524 31,660,763 129,157 4,160,382 27,500,381 275,468,868,738
1538 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/02/02 10,026 10,011 9,968 -43 191,171 30,726,239 1,969 4,031,225 26,695,014 267,235,167,823
1539 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/02/01 10,020 10,006 9,961 -45 0 30,535,068 0 4,029,256 26,505,812 265,206,309,248
1540 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/01/31 10,185 10,171 10,120 -51 0 30,535,068 0 4,029,256 26,505,812 269,584,858,068