صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1541 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/01/31 10,014 10,000 9,949 -51 0 30,535,068 0 4,029,256 26,505,812 265,052,364,216
1542 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/01/30 10,185 10,170 10,120 -50 577,737 30,535,068 4,930 4,029,256 26,505,812 269,577,264,078
1543 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/01/29 10,185 10,170 10,118 -52 1,151,236 29,957,331 198,929 4,024,326 25,933,005 263,735,582,122
1544 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/01/28 10,169 10,154 10,115 -39 566,862 28,806,095 303,568 3,825,397 24,980,698 253,643,820,607
1545 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/01/27 10,163 10,149 10,106 -43 597,673 28,239,233 49,159 3,521,829 24,717,404 250,850,472,075
1546 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/01/26 10,158 10,143 10,079 -64 0 27,641,560 0 3,472,670 24,168,890 245,147,383,292
1547 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/01/25 10,137 10,123 10,069 -54 0 27,641,560 0 3,472,670 24,168,890 244,652,744,613
1548 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/01/24 10,137 10,122 10,069 -53 0 27,641,560 0 3,472,670 24,168,890 244,646,197,107
1549 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/01/23 10,137 10,122 10,069 -53 256,503 27,641,560 48,125 3,472,670 24,168,890 244,639,669,836
1550 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/01/22 10,137 10,122 10,068 -54 240,356 27,385,057 356,381 3,424,545 23,960,512 242,520,125,320
1551 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/01/21 10,131 10,117 10,064 -53 231,585 27,144,701 71,559 3,068,164 24,076,537 243,570,937,988
1552 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/01/20 10,126 10,111 10,071 -40 455,462 26,913,116 1,184,585 2,996,605 23,916,511 241,823,330,341
1553 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/01/19 10,120 10,106 10,072 -34 621,511 26,457,654 0 1,812,020 24,645,634 249,062,700,519
1554 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/01/18 10,115 10,100 10,080 -20 0 25,836,143 0 1,812,020 24,024,123 242,649,377,830
1555 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/01/17 10,100 10,085 10,140 55 0 25,836,143 0 1,812,020 24,024,123 242,289,288,961
1556 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/01/16 10,100 10,085 10,140 55 125,651 25,836,143 5,000 1,812,020 24,024,123 242,285,294,782
1557 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/01/15 10,100 10,085 10,140 55 2,276,948 25,710,492 862 1,807,020 23,903,472 241,062,676,631
1558 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/01/14 10,094 10,078 10,150 72 0 23,433,544 0 1,806,158 21,627,386 217,951,396,230
1559 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/01/13 10,063 10,049 10,138 89 0 23,433,544 0 1,806,158 21,627,386 217,322,904,678
1560 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/01/12 10,063 10,048 10,138 90 0 23,433,544 0 1,806,158 21,627,386 217,318,248,455