صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۳۴۱ ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ۰.۰۵ ۰.۳۵ ۱۹.۹۲ ۲۶۳.۶
۱۳۴۲ ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ۰.۰۵ ۰.۱۱ ۱۹.۹۴ ۴۹.۸۲
۱۳۴۳ ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ۰.۰۵ ۰.۰۷ ۱۹.۹۵ ۲۷.۳۱
۱۳۴۴ ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ۰.۳۱ ۰.۱۴ ۲۰۹.۴۵ ۶۷.۳۴
۱۳۴۵ ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷۲ ۰
۱۳۴۶ ۱۳۹۷/۰۱/۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳۴۷ ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳۴۸ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ (۱.۵۷) ۰ (۹۹.۶۸) ۰
۱۳۴۹ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۱.۵۹ ۰ ۳۱,۰۱۵.۴۴ ۰
۱۳۵۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۰.۰۶ ۰.۴۹ ۲۴.۰۷ ۴۹۷.۳۵
۱۳۵۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ۰.۰۶ ۰.۲۵ ۲۴.۰۹ ۱۵۱.۹۶
۱۳۵۲ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۰.۱۵ ۰.۰۵ ۷۱.۶۱ ۲۱.۷۱
۱۳۵۳ ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳۵۴ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۷ ۰
۱۳۵۵ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۰.۰۵ (۰.۸۲) ۱۹.۷۵ (۹۵.۰۲)
۱۳۵۶ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ ۰.۰۸ ۰.۱۲ ۳۳.۴۵ ۵۷.۴۵
۱۳۵۷ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۰.۰۵ ۰.۱۷ ۱۹.۷۸ ۸۷.۸۳
۱۳۵۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰.۱ (۰.۵۹) ۴۳.۵ (۸۸.۳)
۱۳۵۹ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ ۰.۱۴ (۰.۲۷) ۶۵.۹ (۶۳.۳۲)