صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۱۱ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ۲۹۴,۱۷۸,۳۷۲ ۱۳۵ ۳۹,۷۱۴,۰۸۰,۲۲۰ ۱۷.۷۲
۱۲ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۲۹۹,۷۱۳,۲۹۱ ۱۷۱ ۵۱,۲۵۰,۹۷۲,۷۶۱ ۲۲.۹۱
۱۳ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۲۷۴,۹۶۱,۶۸۵ ۲۰۰ ۵۴,۹۹۲,۳۳۷,۰۰۰ ۲۷.۲۴
۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۲۷۵,۸۸۱,۷۲۱ ۱۵۱ ۴۱,۶۵۸,۱۳۹,۸۷۱ ۲۰
۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۲۹۵,۲۰۱,۹۱۰ ۱۵۷ ۴۶,۳۴۶,۶۹۹,۸۷۰ ۲۰.۸۷
۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۴۶,۰۹۷,۱۶۵ ۱۵۹ ۲۳,۲۲۹,۴۴۹,۲۳۵ ۲۰.۴۱
۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ۱۰۳,۱۵۵,۵۲۵ ۱۴۷ ۱۵,۱۶۳,۸۶۲,۱۷۵ ۱۸.۷۵
۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۱۰۰,۰۹۳,۱۱۹ ۱۳۵ ۱۳,۵۱۲,۵۷۱,۰۶۵ ۱۷.۱
۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱۳۳,۰۵۳,۳۲۶ ۱۱۷ ۱۵,۵۶۷,۲۳۹,۱۴۲ ۱۴.۶۸
۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱۲۳,۷۸۶,۶۹۶ ۸۳۸ ۱۰۳,۷۳۳,۲۵۱,۲۴۸ ۱۵۷.۹۳