صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۹۲۱ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۰.۱۱ ۱.۰۷ ۴۹.۱۸ ۴,۸۱۷.۳۱
۱۹۲۲ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۰.۱۶ ۳ ۷۹.۰۷ ۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸
۱۹۲۳ ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹۲۴ ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹۲۵ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ۰.۱۶ ۱.۳۴ ۷۹.۲۴ ۱۲,۵۷۸.۸۲
۱۹۲۶ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۰.۰۸ ۰.۴۴ ۳۳.۳۴ ۳۸۸.۳۷
۱۹۲۷ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۰.۰۶ ۰.۳۵ ۲۴.۱ ۲۶۰.۹۹
۱۹۲۸ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۰.۱۸ (۰.۶۱) ۹۱.۲۹ (۸۹.۲۹)
۱۹۲۹ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۰.۱۳ (۰.۱۳) ۵۹.۸۷ (۳۶.۷۳)
۱۹۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹۳۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹۳۲ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ۰.۱۵ (۰.۴۲) ۷۱.۹۶ (۷۸.۴۳)
۱۹۳۳ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ۰.۱۶ (۰.۳۱) ۷۸.۴۵ (۶۸.۰۷)
۱۹۳۴ ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹۳۵ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ۰.۰۲ (۰.۰۴) ۷.۵۱ (۱۴.۳۷)
۱۹۳۶ ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹۳۷ ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹۳۸ ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹۳۹ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۰.۰۶ ۰.۰۹ ۲۴.۲۹ ۳۸.۴۸