صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۶۱ ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۸۶۲ ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۹ ۰
۱۸۶۳ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ۰.۰۵ ۰.۰۳ ۱۹.۹ ۱۰.۳۳
۱۸۶۴ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۰.۰۵ (۰.۲۳) ۱۹.۹۱ (۵۷.۳۳)
۱۸۶۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ۰.۰۵ (۰.۵۱) ۱۹.۹۲ (۸۴.۴۱)
۱۸۶۶ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ۰.۱۴ (۰.۵۴) ۶۶.۳۷ (۸۶.۱۳)
۱۸۶۷ ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۸۶۸ ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۵ ۰
۱۸۶۹ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۰.۰۵ ۰.۲۳ ۱۹.۹۶ ۱۳۳.۳۲
۱۸۷۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ۰.۰۷ ۰.۲۹ ۲۹.۰۴ ۱۹۱.۵۲
۱۸۷۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۰.۰۶ (۰.۲۱) ۲۴.۴۵ (۵۲.۹)
۱۸۷۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ۰.۰۵ (۰.۸۱) ۲۰ (۹۴.۸۶)
۱۸۷۳ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ۰.۰۶ (۰.۲۷) ۲۴.۴۷ (۶۲.۷۴)
۱۸۷۴ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۵ ۰
۱۸۷۵ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۸۷۶ ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ۰.۱۶ ۰ ۷۷.۶۶ ۰.۴۵
۱۸۷۷ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ۰.۰۵ ۰.۰۲ ۱۹.۶۹ ۶.۵
۱۸۷۸ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ۰.۰۶ (۰.۵) ۲۴.۰۹ (۸۴.۰۴)
۱۸۷۹ ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ ۰.۲ (۰.۳۱) ۱۰۵.۵۳ (۶۷.۹۲)