لیست خبرها

ردیف توضیحات تاریخ
1 تصمیمات مجمع:سالانه-تغییرات زمان صدور و ابطال-اعمال ابلاغیه 12020087 مورخ 98.02.08 1398/02/22
2 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید مورخ 1398/02/08 1398/02/08
3 دعوت به مجمع:سالانه-تغییرات زمان صدور و ابطال-اعمال ابلاغیه 12020087 مورخ 98.02.08 1398/01/21
4 تصمیمات مجمع صندوق ثابت نامی مفید:تغییرات امیدنامه: افزایش سقف واحدها مورخ 97.11.14 1397/11/30
5 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید مورخ 1397/11/14 1397/11/14
6 دعوت به مجمع صندوق ثابت نامی مفید:تغییرات امیدنامه: افزایش سقف واحدها مورخ 97.11.14 1397/11/06
7 تصمیمات مجمع صندوق ثابت نامی مفید:تغییرات اساسنامه: افزایش سقف درصد سرمایه گذاری مورخ 97.08.29 1397/09/18
8 تصمیمات مجمع صندوق ثابت نامی مفید:تغییرات امیدنامه: نصاب سرمایه گذاری مورخ 97.08.29 1397/09/18
9 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید مورخ 29/08/1397 1397/08/29
10 دعوت به مجمع صندوق ثابت نامی مفید:تغییرات امیدنامه: نصاب سرمایه گذاری-افزایش سقف درصد سرمایه گزاری مورخ 97.08.29 1397/08/14
| 1 | 2 |
سایز صفحه