صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1561 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/01/11 10,063 10,048 10,138 90 0 23,433,544 0 1,806,158 21,627,386 217,313,606,014
1562 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/01/10 10,062 10,048 10,138 90 0 23,433,544 0 1,806,158 21,627,386 217,308,977,355
1563 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/01/09 10,062 10,048 10,137 89 230,072 23,433,544 0 1,806,158 21,627,386 217,304,362,476
1564 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/01/08 10,062 10,047 10,138 91 260,798 23,203,472 0 1,806,158 21,397,314 214,984,792,336
1565 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/01/07 10,057 10,042 10,086 44 410,444 22,942,674 500 1,806,158 21,136,516 212,263,069,471
1566 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/01/06 10,052 10,037 10,074 37 476,849 22,532,230 1,967 1,805,658 20,726,572 208,035,840,032
1567 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/01/05 10,046 10,032 10,083 51 0 22,055,381 0 1,803,691 20,251,690 203,157,878,643
1568 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/01/04 10,015 10,001 10,005 4 0 22,055,381 0 1,803,691 20,251,690 202,531,092,029
1569 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/01/03 10,015 10,000 10,005 5 0 22,055,381 0 1,803,691 20,251,690 202,526,244,983
1570 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/01/02 10,015 10,000 10,004 4 0 22,055,381 0 1,803,691 20,251,690 202,521,411,721
1571 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1397/01/01 10,015 10,000 10,004 4 0 22,055,381 0 1,803,691 20,251,690 202,518,030,626
1572 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1396/12/29 10,014 10,000 10,004 4 472,813 22,055,381 25,701 1,803,691 20,251,690 202,511,991,037
1573 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1396/12/29 10,173 10,159 10,163 4 472,813 22,055,381 25,701 1,803,691 20,251,690 205,732,009,747
1574 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1396/12/28 10,172 10,157 10,002 -155 862,819 21,582,568 148,060 1,777,990 19,804,578 201,152,003,726
1575 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1396/12/27 10,166 10,151 10,039 -112 1,060,219 20,719,749 0 1,629,930 19,089,819 193,783,608,988
1576 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1396/12/26 10,161 10,145 9,970 -175 0 19,659,530 0 1,629,930 18,029,600 182,915,092,958
1577 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1396/12/25 10,145 10,130 9,986 -144 0 19,659,530 0 1,629,930 18,029,600 182,644,204,803
1578 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1396/12/24 10,144 10,130 9,986 -144 548,313 19,659,530 0 1,629,930 18,029,600 182,637,399,549
1579 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1396/12/23 10,144 10,129 9,980 -149 259,306 19,111,217 0 1,629,930 17,481,287 177,068,536,321
1580 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1396/12/22 10,139 10,124 9,991 -133 547,362 18,851,911 0 1,629,930 17,221,981 174,352,452,148