صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
281 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/05/31 10,009 10,000 10,036 36 0 1,504,528,058 0 1,129,375,004 375,153,054 3,751,528,496,201
282 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/05/30 10,154 10,145 10,190 45 0 1,504,528,058 0 1,129,375,004 375,153,054 3,805,876,096,248
283 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/05/29 10,152 10,143 10,188 45 0 1,504,528,058 0 1,129,375,004 375,153,054 3,805,137,350,450
284 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/05/28 10,150 10,141 10,186 45 0 1,504,528,058 0 1,129,375,004 375,153,054 3,804,399,370,680
285 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/05/27 10,148 10,139 10,184 45 0 1,504,528,058 0 1,129,375,004 375,153,054 3,803,662,158,656
286 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/05/26 10,146 10,137 10,182 45 0 1,504,528,058 0 1,129,375,004 375,153,054 3,802,925,724,824
287 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/05/25 10,144 10,135 10,180 45 6,185,743 1,504,528,058 1,151,100 1,129,375,004 375,153,054 3,802,190,065,668
288 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/05/24 10,142 10,133 10,178 45 475,992 1,498,342,315 5,345,944 1,128,223,904 370,118,411 3,750,383,467,720
289 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/05/23 10,133 10,124 10,170 46 0 1,497,866,323 0 1,122,877,960 374,988,363 3,796,500,604,630
290 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/05/22 10,128 10,119 10,165 46 0 1,497,866,323 0 1,122,877,960 374,988,363 3,794,606,981,910
291 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/05/21 10,126 10,117 10,163 46 4,069,583 1,497,866,323 9,603,744 1,122,877,960 374,988,363 3,793,874,284,648
292 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/05/20 10,124 10,115 10,161 46 576,361 1,493,796,740 1,548,050 1,113,274,216 380,522,524 3,849,076,891,177
293 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/05/19 10,118 10,110 10,149 39 2,950,090 1,493,220,379 4,377,554 1,111,726,166 381,494,213 3,856,878,833,298
294 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/05/18 10,110 10,102 10,141 39 5,325,713 1,490,270,289 2,820,874 1,107,348,612 382,921,677 3,868,114,254,775
295 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/05/17 10,105 10,097 10,138 41 2,299,135 1,484,944,576 3,041,290 1,104,527,738 380,416,838 3,841,034,483,071
296 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/05/16 10,099 10,091 10,122 31 0 1,482,645,441 0 1,101,486,448 381,158,993 3,846,259,147,371
297 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/05/15 10,088 10,080 10,127 47 0 1,482,645,441 0 1,101,486,448 381,158,993 3,842,161,386,524
298 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/05/14 10,086 10,078 10,125 47 608,691 1,482,645,441 2,873,575 1,101,486,448 381,158,993 3,841,425,257,423
299 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/05/13 10,084 10,076 10,123 47 6,180,806 1,482,036,750 2,565,930 1,098,612,873 383,423,877 3,863,507,003,329
300 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1400/05/12 10,076 10,068 10,104 36 1,295,585 1,475,855,944 1,788,534 1,096,046,943 379,809,001 3,823,941,426,210