صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
161 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/07/05 10,030 10,026 426 0 716,262,606 0 564,743,224 151,519,382 1,519,188,511,228
162 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/07/04 10,025 10,021 425 0 716,262,606 0 564,743,224 151,519,382 1,518,333,611,033
163 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/07/03 10,022 10,018 425 1,067,422 716,262,606 31,364 564,743,224 151,519,382 1,517,907,790,463
164 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/07/02 10,019 10,015 428 1,808,047 715,195,184 131,079 564,711,860 150,483,324 1,507,102,045,128
165 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/07/01 10,011 10,007 432 3,310,960 713,387,137 601,769 564,580,781 148,806,356 1,489,099,118,692
166 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/06/31 10,163 10,159 444 4,297,561 710,076,177 162,277 563,979,012 146,097,165 1,484,141,798,354
167 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/06/31 10,004 10,000 444 4,297,561 710,076,177 162,277 563,979,012 146,097,165 1,460,912,349,119
168 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/06/30 10,157 10,152 457 291,974 705,778,616 1,204,536 563,816,735 141,961,881 1,441,256,278,744
169 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/06/29 10,143 10,139 461 0 705,486,642 0 562,612,199 142,874,443 1,448,609,487,365
170 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/06/28 10,138 10,134 461 0 705,486,642 0 562,612,199 142,874,443 1,447,882,653,425
171 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/06/27 10,135 10,131 461 64,156 705,486,642 6,531,066 562,612,199 142,874,443 1,447,438,103,381
172 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/06/26 10,132 10,128 441 1,361,427 705,422,486 63,888,087 556,081,133 149,341,353 1,512,490,692,417
173 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/06/25 10,129 10,126 325 134,863 704,061,059 5,172,709 492,193,046 211,868,013 2,145,318,136,105
174 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/06/24 10,123 10,121 319 326,832 703,926,196 664,920 487,020,337 216,905,859 2,195,199,816,799
175 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/06/23 10,116 10,113 320 9,130,000 703,599,364 6,783,690 486,355,417 217,243,947 2,197,044,221,010
176 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/06/22 10,078 10,075 316 0 694,469,364 0 479,571,727 214,897,637 2,165,101,344,290
177 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/06/21 10,071 10,068 317 0 694,469,364 0 479,571,727 214,897,637 2,163,508,053,373
178 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/06/20 10,068 10,066 316 16,153,140 694,469,364 88,109 479,571,727 214,897,637 2,163,067,351,379
179 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/06/19 10,066 10,063 343 24,340,433 678,316,224 533,029 479,483,618 198,832,606 2,000,916,070,270
180 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/06/18 10,062 10,058 391 2,226,615 653,975,791 1,123,409 478,950,589 175,025,202 1,760,435,407,235