صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
141 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/07/25 10,139 10,136 215 0 853,986,735 0 572,281,061 281,705,674 2,855,353,142,617
142 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/07/24 10,138 10,134 216 12,028,141 853,986,735 457,972 572,281,061 281,705,674 2,854,942,496,924
143 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/07/23 10,136 10,133 224 10,120,272 841,958,594 37,290 571,823,089 270,135,505 2,737,255,550,193
144 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/07/22 10,134 10,131 233 310,864 831,838,322 355,301 571,785,799 260,052,523 2,634,531,252,599
145 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/07/21 10,128 10,124 233 1,494,165 831,527,458 2,767,640 571,430,498 260,096,960 2,633,216,020,117
146 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/07/20 10,124 10,120 233 1,790,926 830,033,293 152,480 568,662,858 261,370,435 2,645,161,209,643
147 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/07/19 10,114 10,111 237 0 828,242,367 0 568,510,378 259,731,989 2,626,126,869,848
148 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/07/18 10,093 10,091 244 0 828,242,367 0 568,510,378 259,731,989 2,620,877,806,385
149 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/07/17 10,092 10,089 245 24,173,665 828,242,367 640,266 568,510,378 259,731,989 2,620,456,483,328
150 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/07/16 10,090 10,087 269 17,705,030 804,068,702 61,385 567,870,112 236,198,590 2,382,581,425,667
151 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/07/15 10,086 10,084 294 14,509,880 786,363,672 72,084 567,808,727 218,554,945 2,203,824,454,335
152 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/07/14 10,078 10,075 318 17,890,799 771,853,792 8,970 567,736,643 204,117,149 2,056,472,632,262
153 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/07/13 10,066 10,063 353 359,678 753,962,993 635,107 567,727,673 186,235,320 1,874,093,907,757
154 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/07/12 10,058 10,055 350 0 753,603,315 0 567,092,566 186,510,749 1,875,372,208,170
155 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/07/11 10,053 10,050 348 0 753,603,315 0 567,092,566 186,510,749 1,874,368,280,024
156 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/07/10 10,051 10,047 348 743,494 753,603,315 28,549 567,092,566 186,510,749 1,873,939,905,960
157 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/07/09 10,048 10,045 349 32,666,485 752,859,821 1,004,594 567,064,017 185,795,804 1,866,328,110,837
158 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/07/08 10,040 10,036 421 2,168,378 720,193,336 1,191,177 566,059,423 154,133,913 1,546,853,893,544
159 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/07/07 10,036 10,032 423 920,959 718,024,958 13,787 564,868,246 153,156,712 1,536,456,516,367
160 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/07/06 10,032 10,028 425 841,393 717,103,999 111,235 564,854,459 152,249,540 1,526,820,175,732