صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
121 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/08/14 10,057 10,053 255 0 928,256,041 0 631,125,757 297,130,284 2,987,191,449,446
122 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/08/13 10,046 10,043 257 1,939,717 928,256,041 194,372 631,125,757 297,130,284 2,983,975,572,872
123 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/08/12 10,045 10,041 259 959,545 926,316,324 327,735 630,931,385 295,384,939 2,966,040,191,310
124 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/08/11 10,034 10,030 267 9,396,327 925,356,779 2,736,371 630,603,650 294,753,129 2,956,334,706,049
125 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/08/10 10,019 10,015 183 0 915,960,452 0 627,867,279 288,093,173 2,885,354,106,762
126 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/08/09 10,016 10,012 182 0 915,960,452 0 627,867,279 288,093,173 2,884,377,096,717
127 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/08/08 10,015 10,011 182 6,151,993 915,960,452 15,512,895 627,867,279 288,093,173 2,883,976,470,979
128 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/08/07 10,013 10,009 177 7,628,520 909,808,459 31,879 612,354,384 297,454,075 2,977,245,085,930
129 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/08/06 10,012 10,009 180 597,565 902,179,939 10,740,131 612,322,505 289,857,434 2,901,038,435,996
130 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/08/05 10,013 10,009 175 0 901,582,374 0 601,582,374 300,000,000 3,002,786,100,666
131 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/08/04 10,011 10,007 175 4,494,785 901,582,374 513,579 601,582,374 300,000,000 3,002,110,380,202
132 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/08/03 10,009 10,006 177 0 897,087,589 0 601,068,795 296,018,794 2,961,856,805,411
133 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/08/02 10,006 10,003 180 0 897,087,589 0 601,068,795 296,018,794 2,960,996,000,802
134 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/08/01 10,005 10,001 180 1,848,717 897,087,589 1,031,833 601,068,795 296,018,794 2,960,590,897,809
135 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/07/30 10,160 10,157 181 37,458,613 895,238,872 277,672 600,036,962 295,201,910 2,998,357,430,125
136 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/07/30 10,003 10,000 181 37,458,613 895,238,872 277,672 600,036,962 295,201,910 2,952,010,730,255
137 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/07/29 10,152 10,148 205 2,318,459 857,780,259 26,999,171 599,759,290 258,020,969 2,618,462,751,994
138 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/07/28 10,148 10,144 204 1,475,065 855,461,800 479,058 572,760,119 282,701,681 2,867,837,498,180
139 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/07/27 10,145 10,141 214 0 853,986,735 0 572,281,061 281,705,674 2,856,798,796,099
140 صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 1399/07/26 10,141 10,137 215 0 853,986,735 0 572,281,061 281,705,674 2,855,764,234,664